główna zawartość
artykuł nr 21

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O wszczęciu postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Mykanów

artykuł nr 22

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Czarny Las i Kuźnica Kiedrzyńska przy ul. Granicznej i Kopieckiej

artykuł nr 23

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Stacjonarnego Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych w Gminie Mykanów na działce 192/2 k.m. 7 obręb Rybna

artykuł nr 24

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie warsztatu mechaniki pojazdowej – konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych w Kocinie Starym

artykuł nr 25

Zapytanie ofertowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie w ramach realizowanego Projektu systemowego PO KL zainteresowany jest ofertą szkoleniową w zakresie: