główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 21/2020

W sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego do oddanie w użyczenie

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 18/2020

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zmian Rocznego Programu Współpracy Gminy Mykanów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 16/2020

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mykanów dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Mykanów w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 drogowego dróg gminnych

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 10/2020

W sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mykanów

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 7/2020

W sprawie ustalenia terminu zebrań w sprawie wyboru sołtysa