główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 126/XV/2020

W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr 109/XIV/2019 w/s uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020rok

artykuł nr 2

Uchwała nr 125/XV/2020

W sprawie uchylenia uchwały Nr 113/XIV/2019 Rady Gminy Mykanów z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji: „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Mykanów na lata 2019 - 2032”

artykuł nr 3

Uchwała nr 124/XV/2020

W sprawie uchylenia uchwały Nr 312/XXXII/2014 Rady Gminy Mykanów z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie powierzenia zadania własnego Gminie Kłomnice polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniu

artykuł nr 4

Uchwała nr 123/XV/2020

W sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mykanów na lata 2019 - 2022 z perspektywą na lata 2023-2026”

artykuł nr 5

Uchwała nr 122/XV/2020

W sprawie zmiany uchwały nr 34/V/2019 z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa