główna zawartość
artykuł nr 1

Zadania i kompetencje Wójta Gminy

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

 

 

 1. kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;

 2. składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem i udzielanie upo-ważnień w tym zakresie;

 3. projektowanie i realizacja strategii rozwoju gminy;

 4. określanie polityki kadrowej i płacowej;

 5. zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników oraz ocena kadry kie-rowniczej urzędu;

 6. udzielanie pełnomocnictw procesowych;

 7. wykonywanie uchwał rady oraz przedkładanie na sesję sprawozdań z ich wykonania;

 8. prowadzenie gospodarki finansowej gminy;

 9. pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej gminy i nadzór nad wykonywaniem zadań związa-nych z obronnością;

 10. zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;

 11. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla  wójta  przepisami prawa, regulaminem oraz uchwałami rady.