główna zawartość
artykuł nr 1

Zadania i kompetencje Skarbnika Gminy

1)      wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,

2)      kierowanie pracą Referatu Finansowego,

3)      nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,

4)      kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,

5)      współdziałanie w opracowywaniu budżetu,

6)      współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej, wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.