główna zawartość
artykuł nr 1

Konsulatcje społeczne

 ZARZĄDZENIE Nr 41/2013

WÓJTA GMINY MYKANÓW

z dnia 26czerwca 2013 roku

 

   w sprawie projektu zmiany Uchwały  Nr  210/XX/2013 Rady  Gminy 

  Mykanów  z  dnia  15 marca  2013r. w sprawie określenia szczegółowego

sposobu i zakresu  świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz §3 uchwały Nr 368/XXXV/10 Rady Gminy Mykanów dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienianymi w art.3 ust.2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach  dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:

§ 1

Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie projektu zmiany uchwały   w sprawie zmiany Uchwały  Nr  210/XX/2013   Rady  Gminy  Mykanów z  dnia  15 marca  2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu  świadczenia usług w  zakresie    odbierania odpadów komunalnych   od właścicieli    nieruchomości

i zagospodarowania tych odpadów

§ 2

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 27 czerwca 2013 r. do dnia  10 lipca 2013r.

§ 3

Uchwała nr 210/XX/2013 Rady Gminy Mykanów z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu  świadczenia usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych   od właścicieli nieruchomości i  projekt zmiany uchwały nr 210/XX/2013 Rady Gminy Mykanów z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu  świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych   od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 4

Formą konsultacji jest opublikowanie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mykanów,  na  stronie  internetowej  Gminy  oraz  na  tablicach ogłoszeń  Urzędu Gminy treści projektu zmiany  uchwały, o której  mowa w § 1.

§ 5

1. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu zmiany  uchwały  wymienionej w § 1.  

2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego
i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Mykanów.

§ 6

Opinie  i  uwagi  wnoszone  pisemnie należy  składać  do  Urzędu  Gminy Mykanów – Biuro Obsługi Interesanta ,  faksem na nr: 34 328 80 19 w 32,  34 328 80 19 w . 48 ,  lub  przekazać  drogą  elektroniczną  na  adres j.kata@mykanow.pl terminie określonym w § 2.

§ 7

Zgłoszenia anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

§ 8

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii jest pracownik merytoryczny, do którego zadań należą sprawy wdrożenia nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Pani Jadwiga Kata

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Wójt Gminy Mykanów

Krzysztof Smela

obrazek
zarządzenie Wójta o przeprowadzeniu konsultacji