główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2014

Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2014 rok"

1. Na terenie Gminy Mykanów w 2014 roku działało 31 stowarzyszeń z tego:

-  12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,

-  5 ludowych klubów sportowych,

-  5 uczniowskich klubów sportowych,

-  4 stowarzyszenia na rzecz rozwoju miejscowości,

-  1 stowarzyszenie taneczne

-  1 klub bowling owy

-  1 fundacja

-  1 Stowarzyszenie rozwoju małej przedsiębiorczości

-  1 Stowarzyszenie „RAZEM na WYŻYNY” Lokalna Grupa Działania

 

 

 Współpraca Gminy Mykanów w 2014  roku z organizacjami pozarządowymi prowadzona była w zakresie wsparcia finansowego i opierała się na zasadach pomocniczości i suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, jawności i wzajemnego poszanowania.

 

Wsparcie finansowe realizowane było w ramach uchwalonego budżetu Gminy.

 2.   W 2014 roku Gmina Mykanów sześciokrotnie ogłaszała otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mykanów. Dwa konkursy dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, dwa konkursy w zakresie wsparcia działalności artystycznej i kulturalnej w Sołectwach Gminy Mykanów, po jednym otwartym konkurs na realizacje zadania w dziedzinach: ochrony zdrowia, przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez modernizację trybun przy boisku sportowym w miejscowości Czarny Las.

Do oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert Wójt Gminy Mykanów powołał zespół w skład którego weszli: Jarosław Łapeta – przedstawiciel UG – przewodniczący zespołu, Anna Szulc Kimla – przedstawiciel UG – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ewa Osuchowska – przedstawiciel UG – kierownik Referatu Oświaty, zdrowia i sportu, Edyta Bauć – przedstawiciel NGO – Stowarzyszenie Razem na Wyżyny.

 3.  W ramach powyższych konkursów Gmina Mykanów wsparła finansowo następujące
stowarzyszenia:

Nazwa stowarzyszenia

Realizowane zadania

dotacja ogółem

Dotacja budżetu Gminy na rozwój sportu i kultury fizycznej konkurs I

Dotacja budżetu Gminy na rozwój sportu i kultury fizycznej konkurs II

Ludowy Klub Przyjaciół Sportu w Borownie

Sześć drużyn siatkarskich w tym drużyna Gminna w III lidze Ogólnopolskiej i drużyna 40-latków

39500

30000

9500

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jedność" Mykanów

drużyna siatkarzy w I lidze Amatorskiej Ligi Siatkówki

5500

5000

500

Ludowy Klub Sportowy "Płomień" Czarny Las

Piłka nożna A klasa trzy drużyny w tym dwie młodzieżowe

24000

15000

9000

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „KANTOR” Częstochowa

Sekcja TAEKWONDO OLIMPIJSKIEGO w Lubojnie

3000

0

3000

Ludowy Klub Sportowy "Grom" Cykarzew

Piłka Nożna A klasa DWIE DRUŻYNY

24000

15000

9000

Klub Sportowy "Świt" Borowno

Piłka nożna B klasa jedna drużyna

15000

10000

5000

Klub Sportowy przy OSP Grabowa

Drużyna siatkarska w Jurajskiej Amatorskiej Lidze Siatkówki

4000

4000

0

   

115000

79000

36000

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa stowarzyszenia

Realizowane zadania

dotacja ogółem

Dotacja z gminnego programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

Dotacja budżetu Gminy na wsparcie działalności kulturalnej i artystycznej na terenie Gminy Mykanów

Stowarzyszenie  Taneczne „Zorba” Mykanów

Obóz szkoleniowy dla tancerzy

6000

0

6000

Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Mykanowie

Zakup instrumentów i szkolenie młodzieży w zakresie gry na instrumentach wyjazd na festiwal do Hiszpanii

64500

3500

61000

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Wierzchowisko „Dlaczego NIE”

Organizacja biegu sołeckiego w Wierzchowisku

4000

4000

0

Związek Młodzieży Wiejskiej w Częstochowie

Organizacja turnieju w tenisa ziemnego i siatkówkę plażową

2500

2500

0

     

10000

67000

 

 

 

 

Ponadto udzielono dotacji na realizację inwestycji dla Ludowego Klubu Sportowego „PŁOMIEŃ” Czarny Las na modernizację trybun przy boisku sportowym w kwocie 25000zł.

 

 

 W trakcie roku zorganizowano spotkanie z przedstawicielami NGO, na którym przedstawiono uwagi do rozliczeń dotacji za rok 2013 oraz przedstawiono plan kontroli na rok 2014 skierowanych do organizacji pozarządowych w zakresie wydatkowanie przekazywanych prze Gminę Mykanów środków Budżetu Gminy.

 

 4. Opis wydatków budżetowych w ramach realizowanych zadań:

 

 

 Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi  

 

W 2014r ogłoszono otwarty konkurs na realizację zadań z dziedziny  ochrony zdrowia i przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez organizowanie imprez na świeżym powietrzu pn: „Bieg sołecki w Wierzchowisku”,  „Turniej w piłkę siatkową i tenisa  w Borownie i Mykanowie”  oraz  „Cykl koncertów na świeżym powietrzu w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry dętej OSP Mykanów”  na łączną kwotę 10 000 zł.

Stowarzyszenia w ramach przekazanych środków pokrywały koszty nagród, pucharów, poczęstunku dla uczestników, zakupy niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia zawodów, koszty transportu, koszty obsługi sędziowskiej.

  

DZIAŁ  921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Wydatki ogółem rozdziału zrealizowano w kwocie 112 000 zł tj. 88,28 %  planu. W ramach tych wydatków udzielono dotacji w wysokości 67 000,00 zł dla:

§  Stowarzyszenia tanecznego ZORBA w kwocie 6 0000,00 zł na obóz

§  Ochotniczej Straży Pożarnej w Mykanowie w kwocie 34 000,00 na zajęcia dla młodzieży w zakresie nauki gry na instrumentach, zakup sprzętu i wyposażenia 

§  Ochotniczej Straży Pożarnej w Mykanowie w kwocie 27 000,00 na wyjazd na konkurs do Hiszpanii.

Pozostałe wydatki bieżące obejmowały koszty utrzymania pomieszczeń przejętego budynku od OSP Mykanów dla orkiestry gminnej w zakresie ogrzewani, zakupu wyposażenia, usług remontowych, zakup strojów dla "Borowianek" (z funduszu sołeckiego) oraz kosztów ubezpieczenia mienia w kwocie łącznej 45 992,83 zł.

Młodzieżowa orkiestra dęta finansowała instruktorów nauki gry na instrumentach, zakupiła instrumenty i stroje dla mażoretek oraz opłacała wyjazdy na przeglądy i festiwale promując naszą gminę. KTT Zorba opłacił obóz szkoleniowy w Szczyrku.

DZIAŁ  926 KULTURA  FIZYCZNA

Stowarzyszenia działające w zakresie kultury fizycznej i sportu  wydatkowały pieniądze przede wszystkim na opłaty sędziowskie oraz koszty uczestnictwa drużyn w rozgrywkach o zasięgu ponadlokalnym. Ponadto kupowano sprzęt sportowy dla zawodników w postaci obuwia i strojów oraz pokrywano częściowo koszty utrzymania obiektów sportowych na których odbywały się rozgrywki. Niektóre stowarzyszenia wypłacały również wynagrodzenia trenerom i instruktorom w zależności od potrzeb. Finansowano również transport zawodników na rozgrywki jako zakup usług transportowych lub w niektórych przypadkach kupowano paliwo do samochodów prywatnych , którymi odbywał się transport na rozgrywki ograniczając tym samym koszty transportu zawodników. W przypadku udziału zawodników w zawodach na terenie Polski finansowano również koszty zakwaterowanie i wyżywienia.

W ramach programu profilaktyki przeciw alkoholowej realizowanego podczas organizowanych imprez sportowych na świeżym powietrzu wspierano zakupy niezbędnego sprzętu sportowego, muzycznego oraz strojów, finansowano szkoleniowców, oraz kupowano paliwo do transportu uczestników programu. Finansowano też niezbędny poczęstunek i napoje dla uczestników/ W przypadku szkoleń i występów wyjazdowych  finansowano pobyt i zakwaterowanie uczestników.

 

 

Planowane środki na sport wykorzystano w kwocie  204 121,82 zł, tj. 92,50% planu.
Wydatki bieżące tego działu wynoszą 164 663,31 zł , w tym dotacja 115 000 zł

 

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - opłacono usługę regeneracji boiska "ORLIK" w Mykanowie

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowana dotacja dla stowarzyszeń sportowych na realizację zadań własnych gminy w wysokości
115 000 zł została przekazana z budżetu w kwocie 115 000 zł.

Wydatki  bieżące w rozdziale obejmowały m.in.:

  • wynagrodzenia bezosobowe dla trenerów na boisku „Orlik” w kwocie 9 000 zł
  • zakup nawozów na utrzymanie boiska w Borownie, zakupy strojów, sprzętu, paliwa w kwocie 21 925,22 zł
  • zakup energii i wody na „Orliku” w kwocie 3 504,29 zł

 Wydatki inwestycyjne

Wykonanie placu rekreacyjno-sportowego w Lubojence.

Wykonano boisko do piłki siatkowej, koszykówki, ogrodzono boisko do piłki siatkowej, utwardzono plac zabaw. Całkowity koszt 29 420,95 zł.

 

 

 Modernizacja trybun na boisku sportowym w Czarnym Lesie

 

W ramach dotacji Klub Płomień Czarny Las zmodernizował trybuny przy boisku sportowym za kwotę 
25 000,00 zł. Stowarzyszenie zrealizowało zadanie inwestycyjne za łączną kwotę 42781,90zł.

 

 

5. Wsparcie merytoryczne przy realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej udzielono następującym stowarzyszeniom:

 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Mykanowie,

- Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnym Lesie,

 6. Ponadto Gmina Mykanów kontynuowała swoje działania w aktualizacji mapy organizacji pozarządowych oraz zbierała informację przez interaktywny formularz do rejestracji organizacji pozarządowych i wymiany informacji.

 

 

 

 

7.   Niniejsze sprawozdanie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Mykanów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mykanów.

 

 

 

 

Uzasadnienie

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2014 rok został uchwalony Nr 279/XXVII/2013 Rady Gminy Mykanów z dnia 13.11.2013r.. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mykanów z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2014. Projekt programu był konsultowany z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podczas konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi do projektu programu

Uchwalenie Programu jest obowiązkiem samorządów wynikającym z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie .

Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 roku o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146) wprowadziła art. 5a ust.3, który nakłada na organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przedłożenia organowi stanowiącemu tej jednostki nie później niż do 30 kwietnia każdego roku sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

Informacja o sposobie realizacji "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2014" jest dokumentem podsumowującym rok współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

 

 

Opracował; Jarosław Łapeta   zatwierdzam 22-04-2015

 

                    Wójt Gminy Mykanów

                    mgr inż. Dariusz Pomada