główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu na budowę pomieszczeń przeznaczonych na działalność społeczno-kulturalną przy istniejącej strażnicy OSP w Mykanowie

 

Mykanów: Budowa pomieszczeń przeznaczonych na działalność społeczno-kulturalną przy istniejącej strażnicy OSP w Mykanowie
Numer ogłoszenia: 223831 - 2009; data zamieszczenia: 27.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna , ul. Częstochowska 3, 42-233 Mykanów, woj. śląskie, tel. (034) 32 88 019, faks (034)32 88 019 wew. 32.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka ochotniczej straży pożarnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa pomieszczeń przeznaczonych na działalność społeczno-kulturalną przy istniejącej strażnicy OSP w Mykanowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa strażnicy OSP w Mykanowie o pomieszczenia przeznaczone na działalność społeczno-kulturalną. Na parterze zaprojektowano pomieszczenia dla świetlicy środowiskowej, pracowni komputerowej, pracowni plastycznej oraz magazyn instrumentów oraz garaż ( ten zakres w stanie surowym jest już wybudowany). Pomieszczenia I piętra przeznaczone są na sale prób orkiestry w sekcjach oraz pomieszczenia sanitarne i socjalne ( podręczna kuchnia) . Na II piętrze wydzielono pokój dla kapelmistrza oraz salę prób baletu połączoną ze sceną. Budynek w technologii tradycyjnej , murowanej, stropy żelbetowe , gęstożebrowe typu akermana, dach o konstrukcji stalowej, kryty płytami warstwowymi ( z wypełnieniem wełną mineralną). Ściany zewnętrzne zaprojektowano jako warstwowe gr.41 cm tj. pustak ceramiczny Max gr.29cm + styropian 12 cm.: ściany wewnętrzne zaprojektowano gr.25 cm z cegły pełnej oraz gr. 6 cm i 12 cm z cegły dziurawki . W zakres prac wchodzą również prace wod.- kan. , co, elektryczne. Zakres zamówienia nie obejmuje żadnych prac w pomieszczeniach garażowych. Wskaźniki techniczne projektowanego obiektu w całości : Powierzchnia zabudowy - 300m2 Powierzchnia użytkowa 649,7m2 Kubatura - 3000m3 Do zadań oferenta należeć będzie : - urządzenie zaplecza placu budowy - przestrzeganie przepisów Kodeksu Pracy, BHP, ochrony zdrowia i p.poż, - zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - dokumentacja projektowa - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych . Zamawiający dopuszcza w ofercie , a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji . W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów , uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej koszty przeprojektowania poniesie oferent. Szczegółowy opis wykonania robót oraz zakres robót zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.00-9, 45.21.61.21-8, 45.26.10.00-4, 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.43.20.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1) Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 5 000 zł 2) Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez wykonawcę tzn.: a) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego (warunek konieczny, ale nie wystarczający do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium za pomocą przelewu bankowego); b) kserokopię dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego. 3) Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona akceptowaną przez Zamawiającego formą wadium w wymaganej wysokości. b. Forma wadium. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji ,gwarancja ma być, co najmniej gwarancją nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. c. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 68 8258 0005 2001 0000 0417 0001 w BS Mykanów 2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy w oryginale złożyć w kasie Urzędu Gminy a do oferty dołączona kserokopia potwierdzona za zgodność d. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Osobą upełnomocnioną do udzielania informacji o potwierdzonych przez bank transakcjach na wymienionym rachunku jest Pan Tomasz Brewczyński , nr telefonu 691 021 867 godzinach 8.00 - 14.30 e. Zwrot wadium. 1) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli: a) upłynął termin związania ofertą, b) zawarto umowę w sprawie niniejszego zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy, c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 2) Na pisemny wniosek wykonawcy Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: a) wykonawca wycofał swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) wykonawca został wykluczony z postępowania, c) jego oferta została odrzucona. Wniosek o zwrot wadium musi być podpisany przez upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy i złożony wraz z poświadczoną przez nich za zgodność z oryginałem kopią aktualnego dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią stosownego pełnomocnictwa. 3) Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu. 4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zaleca się wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu. f. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami , jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, których mowa w art.25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba ze udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający następujące warunki: -Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia , a w szczególności: - dysponują kierownikiem budowy z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjnej budowlanej bez ograniczeń oraz kierowników robót w branżach sanitarnej oraz elektrycznej odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie - Prawo Budowlane i jest wpisany na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego . -Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. oraz posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 100 000 zł -Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy. Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania warunków podmiotowych według formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia w ofercie następujących dokumentów i oświadczeń: Wypełniony Formularz oferty Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór: załącznik nr 2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Kserokopia uprawnień zawodowych kierownika budowy oraz kierowników robót oraz kserokopie zaświadczeń o ich przynależności do izby Przedstawienie polisy , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności . na wartość minimum 100 000,00zł. W stosunku do dokumentów i oświadczeń wymieniowych w tym punkcie Zamawiający informuje, że: Mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez jedną z osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pk 9., składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zamawiający wymaga w stosunku do podmiotów występujących wspólnie, aby: Każdy z partnerów podmiotu występującego wspólnie oddzielnie udokumentował, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie powierzonym mu do wykonania, w ramach niniejszego zamówienia. Partnerzy wchodzący w skład podmiotu występującego wspólnie w sumie spełniali wymagane warunki w zakresie potencjału ekonomicznego, finansowego i technicznego oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Każdy z partnerów oddzielnie udokumentował, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy. Podmioty występujące wspólnie jako konsorcjum muszą ustanowić swojego pełnomocnika i załączyć do oferty pełnomocnitwo..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mykanow.4bip.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Mykanowie 42-233 Mykanów ul.Samorządowa 1.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.12.2009 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Mykanowie 42-233 Mykanów ul. Samorządowa 1 sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: zamówienie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiek]jskich na lata 2007-2013 działanie 313.322.323 Odnowa i rowój wsi.