główna zawartość
artykuł nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 14 000 EURO dotyczące wyceny nieruchomości

 ZAPYTANIE OFERTOWE

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 14 000 EURO

 

1.Zamawiający

Gmina Mykanów, ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dokonanie wyceny nieruchomości do sprzedaży:

1/  działki niezabudowanej nr  153 km 9 o powierzchni  0,8700  ha położonej w miejscowości  Rybna przy  ulicy Krętej

3. Termin realizacji zamówienia

20 września 2013 wycena nieruchomości położonej w miejscowości  Rybna

 

4. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia  

 

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela pracownik uprawniony do kontaktów z wykonawcami:

Pani Elżbieta Stolarska - Kierownik Referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa  pod nr tel: (34)328-80-19 wew 37

 

5. Miejsce i termin złożenia oferty

 

Oferty należy składać w biurze obsługi interesanta Urzędu Gminy w Mykanowie,

ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów osobiście, pocztą lub przesłać faksem na

 nr (034) 374-00-15  w terminie do dnia 30 sierpnia 2013 r., do godz. 12:00.

W ofercie należy bezwzględnie podać koszt realizacji w/w zadania.

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Usługodawcę, którego  oferta została wybrana.

 

 

 Wójt Gminy

mgr Krzysztof Smela