główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu na zadanie "Budowa targowiska stałego w miejscowości Mykanów" w trybie zaprojektuj i wybuduj

 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mykanow.4bip.pl


Mykanów: Budowa targowiska stałego w miejscowości Mykanów w trybie zaprojektuj i wybuduj
Numer ogłoszenia: 376958 - 2013; data zamieszczenia: 17.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mykanów , ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów, woj. śląskie, tel. 034 3288019, faks 034 3288019 w. 32.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa targowiska stałego w miejscowości Mykanów w trybie zaprojektuj i wybuduj.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa targowiska stałego w miejscowości Mykanów. Zamówienie obejmuje wykonanie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa targowiska stałego w miejscowości Mykanów na części działki nr ewid.562/5 k.m.6 w trybie zaprojektuj - zbuduj. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie zadania tj. -pozyskanie aktualnych map i wykonanie niezbędnych badań; wykonanie dokumentacji projektowej ; uzyskanie wymaganych przepisami opinii , zgód , uzgodnień , pozwoleń - wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację .Uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych - niezbędnych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą Prawo budowlane w tym pozwolenie na budowę , przygotowanie dokumentów wymaganych dla oddania wykonanych robót. Zakres robót budowlanych : roboty ziemne, budowa zadaszenia wiaty, budowa budynku socjalno-sanitarnego , budowa parkingu dla samochodów osobowych i dostawczych, utwardzenie ciągów pieszo jezdnych .W zakresie prac należy uwzględnić wykonania przyłączy zewnętrznych ( energia, woda, kanalizacja , gaz ).Wykonawca musi uzgodnić z zamawiającym przygotowaną dokumentację projektową. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany jest w programie funkcjonalno-użytkowym ( załącznik nr 8 do siwz). Do zadań Wykonawcy należeć będzie: urządzenie zaplecza placu budowy , przestrzegania przepisów Kodeksu Pracy, BHP, ochrony zdrowia i p.poż.; zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich, odpowiednie oznakowanie prowadzonych robót. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.31.40-6, 71.22.10.00-3, 71.24.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 12. Wymagania dotyczące wadium a/ Wysokość wadium. 1) Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 8 000,00 zł 2) Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez wykonawcę tzn.: a) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego (warunek konieczny, ale nie wystarczający do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium za pomocą przelewu bankowego); b) kserokopię dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego. 3) Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona akceptowaną przez Zamawiającego formą wadium w wymaganej wysokości. a. Forma wadium. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji ,,polisy , poręczenia lub innego dokumentu, winny one zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela b. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 08 8258 0005 2001 0000 0925 0001 w BS Mykanów 2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy w oryginale złożyć w kasie Urzędu Gminy a do oferty dołączona kserokopia potwierdzona za zgodność c. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Osobą upełnomocnioną do udzielania informacji o potwierdzonych przez bank transakcjach na wymienionym rachunku jest Pani Joanna Mróz , nr telefonu (+48 034) 3288019 wew.24 , w godzinach 9.00 - 15.00. d. Zwrot wadium. 1). Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza , z zastrzeżeniem sytuacji art.46 ust. 4a ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę ,któremu zwrócono wadium na podstawie niniejszego punktu, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza .Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 2) Wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: wykonawca wycofał swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert, Wniosek o zwrot wadium musi być podpisany przez upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy i złożony wraz z poświadczoną przez nich za zgodność z oryginałem kopią aktualnego dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią stosownego pełnomocnictwa. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zaleca się wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu. e. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami , jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba ze udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Te cztery przypadki utraty wadium winny być wskazane w dokumentach wadialnych w przypadku wadium składanego w formie innej niż pieniądz.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu .

· III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie , realizacji przynajmniej jednego zamówienia polegającego na budowie obiektu użyteczności publicznej zawierającego w swoim zakresie prace związane z zagospodarowaniem terenu o wartości łącznej zamówienia nie mniejszej niż 600 000zł brutto oraz realizacji przynajmniej jednej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy obiektu użyteczności publicznej . Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania warunków podmiotowych według formuły spełnia - nie spełnia.

· III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie stawia specjalnego warunku.

· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Wykonawca przedstawi ,że dysponuje lub będzie dysponował przy realizacji niniejszego zamówienia kierownikiem budowy ,kierownikami robót , oraz osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej , konstrukcyjnej , drogowej, elektrycznej oraz sanitarnej wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych do wykonania zamówienia. Osoba proponowana na stanowisko kierownika budowy musi posiadać uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej ,a kierownicy robót uprawnienia w zakresie drogowym , elektrycznym oraz sanitarnym lub równoważne uprawnienia w przypadku wykonawcy spoza terytorium Rzeczypospolitej, przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego , znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie, w przypadku gdy proponowana osoba nie posługuje się językiem polskim ,wykonawca na własny koszt zatrudni tłumacza języka polskiego przez okres realizacji zamówienia. Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania warunków podmiotowych według formuły spełnia - nie spełnia.

· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności będącej przedmiotem niniejszego postępowania o wartości nie niższej niż 600 000zł . Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania warunków podmiotowych według formuły spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 ust.1 z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, przedkłada pisemne zobowiązanie tego podmiotu oraz inne dokumenty dotyczące: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie należy przedstawić w oryginale. W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie należy przedstawić pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, zaś każdy z podmiotów przedstawia dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z art. 24 ust.1 ustawy PZP

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadku : a) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z : - z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów k.c. -nieterminowym, z przyczyn niezależnych od wykonawcy , przekazaniem przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy, lub - wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę , lub - innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy b) wystąpi np. brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń , oferowanych w ofercie Wykonawcy , które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w SIWZ . W takim wypadku Wykonawca i Zamawiający postanowią o zmianie sposobu świadczenia wykonawcy określonego w umowie c)zmiany osób przy pomocy , których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane lub innych ustawach d) wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są niezbędne do ukończenia zadania , a nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz są korzystne dla zamawiającego. e) gdy konieczność zmiany , w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia , związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa ( np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mykanow.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Mykanowie 42-233 Mykanów ul. Samorządowa 1 budynek B I piętro pokój nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.10.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Mykanowie 42-233 Mykanów ul. Samorządowa 1 Budynek A niski parter biuro obsługi interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 Krzysztof Smela 

Wójt Gminy Mykanów