główna zawartość
artykuł nr 1

Wykonanie wyceny i sporządzenie operatu szacunkowego do opłaty planistycznej dla nieruchomości oznaczonej nr 492/19 km.7 o pow. 0,0963 ha, położonej w obrębie Czarny Las, ul. Jaworowa 23

 Mykanów, dnia 30.09.2015 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO

 

1.Zamawiający

Gmina Mykanów, ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów

 

2. Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wyceny i sporządzenie operatu szacunkowego do opłaty planistycznej dla nieruchomości oznaczonej nr 492/19 km.7

o pow. 0,0963 ha, położonej w obrębie Czarny Las, ul. Jaworowa 23

3. Termin realizacji zamówienia

 

30 październik 2015 rok.

 

4. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia

 

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela pracownik uprawniony do kontaktów z wykonawcami:

Pani Elżbieta Stolarska - Kierownik Referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pod nr tel: (34)328-80-19 wew 37

 

5. Miejsce i termin złożenia oferty

 

Oferty należy składać w biurze obsługi interesanta Urzędu Gminy w Mykanowie,

ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów osobiście, pocztą, przesłać faksem na

nr (034) 328-80-19 wew. 48 lub na adres e-mail : bok@mykanow.pl

w terminie do dnia 8 października 2015r., do godz. 12:00.

W ofercie należy bezwzględnie podać koszt realizacji w/w zadania.

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Usługodawcę, którego oferta została wybrana.

 

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Wójt Gminy

 

mgr inż. Dariusz Pomada