główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Mykanowie - kadencja 2010-2014

REJESTR  UCHWAŁ

Uchwały Rady Gminy w Mykanowie

 

Lp.

Numer uchwały

Data podjęcia

Przedstawienie uchwały (treść)

Termin wykonania

1.

1/I/10

02.12.2010

W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Mykanów

Z dniem podjęcia

2.

2/I/10

02.12.2010

W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mykanów

Z dniem podjęcia

3.

3/I/10

02.12.2010

W sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i wyboru Przewodniczącego komisji

Z dniem podjęcia

4.

4/I/10

02.12.2010

W sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Mykanów

Z dniem podjęcia

5.

5/I/10

02.12.2010

W sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Mykanów

Z dniem podjęcia

6.

6/I/10

02.12.2010

W sprawie przyznania dla Wójta Gminy limitu kilometrów na jazdy lokalne

Z dniem podjęcia

7.

7/II/10

29.12.2010

W sprawie zmian w budżecie Gminy Mykanów na 2010 rok

Z dniem podjęcia

8.

8/II/10

29.12.2010

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kłomnice

Z dniem podjęcia

9.

9/II/10

29.12.2010

W sprawie nieodpłatnego przekazania urządzeń kanalizacyjnych technologicznie związanych z odprowadzaniem ścieków znajdujących się na terenie Gminy Mykanów na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie oraz wniesienie przez Związek Komunalny Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie w drodze aportu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. majątku Związku

Z dniem podjęcia

10.

10/II/10

29.12.2010

W sprawie nieodpłatnego przekazania urządzeń kanalizacyjnych technologicznie związanych z odprowadzaniem ścieków znajdujących się na terenie Gminy Mykanów na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie oraz wniesienia przez Związek Komunalny Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie w drodze aportu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. majątku Związku

Z dniem podjęcia

11.

11/II/10

29.12.2010

W sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych w przedszkolach na terenie Gminy Mykanów

Z dniem podjęcia

12.

12/II/10

29.12.2010

W sprawie określenia jednZ dniem podjęciaostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów

Z dniem podjęcia

13.

13/II/10

29.12.2010

W sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

14.

14/II/10

29.12.2010

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mykanów na 2011 rok

01.01.2011

15.

15/II/10

29.12.2010

W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r

Z dniem podjęcia

16.

16/II/10

29.12.2010

W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Z dniem podjęcia

17.

17/II/10

29.12.2010

W sprawie zatwierdzenia aneksu do Planu Odnowy Miejscowości Cykarzew Północny na lata 2010-2017

Z dniem podjęcia

18.

18/II/10

29.12.2010

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kokawa

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

19.

19/II/10

29.12.2010

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

Z dniem podjęcia

20.

20/II/10

29.12.2010

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

Z dniem podjęcia

21.

21/II/10

29.12.2010

W sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie przekształcenia Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy

ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie

Z dniem podjęcia

22.

22/III/2011

22.02.2011

W sprawie zamiaru połączenia Szkoły Podstawowej w Borownie i Gimnazjum w Borownie i Przedszkola Publicznego w Borownie i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Borownie

Z dniem podjęcia

23.

23/III/2011

22.02.2011

W sprawie zamiaru połączenia Szkoły Podstawowej w Mykanowie i Gimnazjum w Mykanowie i Przedszkola Publicznego w Mykanowie i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Mykanowie

Z dniem podjęcia

24.

24/III/2011

22.02.2011

W sprawie zamiaru połączenia Szkoły Podstawowej w Starym Cykarzewie z Gimnazjum w Starym Cykarzewie i utworzenia Zespołu Szkół Nr 3 w Starym Cykarzewie

Z dniem podjęcia

25.

25/III/2011

22.02.2011

W sprawie zamiaru połączenia Szkoły Podstawowej w Lubojnie i Przedszkola Publicznego w Lubojnie i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Lubojnie

Z dniem podjęcia

26.

26/III/2011

22.02.2011

W sprawie zamiaru połączenia Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie z Gimnazjum w Czarnym Lesie i utworzenia Zespołu Szkół Nr 4 w Czarnym Lesie

Z dniem podjęcia

27.

27/III/2011

22.02.2011

W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr 13/II/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r

Z dniem podjęcia

28.

28/III/2011

22.02.2011

W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn "Rozbudowa szkoły w Starym Cykarzewie o część dydaktyczną dla gimnazjum i salę gimnastyczną"

Z dniem podjęcia

29.

29/III/2011

22.02.2011

W sprawie zmiany uchwały nr 363/XXXV/10 w sprawie stawek podatku od nieruchomości

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

30.

30/III/2011

22.02.2011

W sprawie uchylenia uchwały nr 6/I/10 w sprawie przyznania dla Wójta Gminy limitu kilometrów na jazdy lokalne

Z dniem podjęcia

31.

31/III/2011

22.02.2011

W sprawie zarządzenia zebrań wyborczych w sołectwach

Z dniem podjęcia

32.

32/IV/2011

25.03.2011

W sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borownie

Z dniem podjęcia

33.

33/IV/2011

25.03.2011

W sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mykanowie

Z dniem podjęcia

34.

34/IV/2011

25.03.2011

W sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Starym Cykarzewie

Z dniem podjęcia

35.

35/IV/2011

25.03.2011

W sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Czarnym Lesie

Z dniem podjęcia

36.

36/IV/2011

25.03.2011

W sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubojnie

Z dniem podjęcia

37.

37/IV/2011

25.03.2011

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Cykarzew Północny, przy ulicy Rumiankowej

30 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

38.

38/IV/2011

25.03.2011

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Lubojna, przy ulicy Leśnej

30 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

39.

39/IV/2011

25.03.2011

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Stary Broniszew, przy ulicy Leśnej

30 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

40.

40/IV/2011

25.03.2011

W sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Mykanów z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2011

Z dniem podjęcia

41.

41/IV/2011

25.03.2011

W sprawie zatwierdzenia aneksu do Planu Odnowy Miejscowości Czarny Las na lata 2010-2016

Z dniem podjęcia

42.

42/IV/2011

25.03.2011

W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016

Z dniem podjęcia

43.

43/IV/2011

25.03.2011

W sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

44.

44/IV/2011

25.03.2011

W sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2011-2015

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

45.

45/IV/2011

25.03.2011

W sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Mykanów"

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

46.

46/IV/2011

25.03.2011

W sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości

Z dniem podjęcia

47.

47/IV/2011

25.03.2011

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości

Z dniem podjęcia

48.

48/IV/2011

25.03.2011

W sprawie rezygnacji Gminy Mykanów z członkostwa w stowarzyszeniu pod nazwą Częstochowska Organizacja Turystyczna

Z dniem podjęcia

49.

49/IV/2011

25.03.2011

W sprawie wyrażenia zgodny na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Z dniem podjęcia

50.

50/V/2011

29.04.2011

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mykanów za 2010 rok

Z dniem podjęcia

51.

51/V/2011

29.04.2011

W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu Gminy Mykanów za 2010 rok

Z dniem podjęcia

52.

52/V/2011

29.04.2011

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie

Z dniem podjęcia

53.

53/V/2011

29.04.2011

W sprawie zmian w budżecie Gminy Mykanów na 2011 rok

Z dniem podjęcia

54.

54/V/2011

29.04.2011

W sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego nie pobierania opłat za korzystanie z autostrady A-1 planowanej do budowy w regionie Częstochowskim od węzła Mykanów do Pyrzowic

Z dniem podjęcia

55.

55/V/2011

29.04.2011

W sprawie zajęcia stanowiska odnośnie drogi alternatywnej w związku z planowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad budową odcinka autostrady A-1 od Tuszyna do Pyrzowic.

Z dniem podjęcia

56.

56/V/2011

29.04.2011

W sprawie zatwierdzenia aneksu do Planu Odnowy Miejscowości Czarny Las na lata 2010-2016

Z dniem podjęcia

57.

57/V/2011

29.04.2011

W sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Radostkowie

Z dniem podjęcia

58.

58/V/2011

29.04.2011

W sprawie zmiany uchwały nr 44/IV/2011 dotyczącej programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2011-2015

Z dniem podjęcia

59.

59/VI/2011

21.06.2011

W sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Mykanów.

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

60.

60/VI/2011

21.06.2011

W sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych dla dyrektorów placówek oświatowych.

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

61.

61/VI/2011

21.06.2011

W sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze roku budżetowego.

Z dniem podjęcia

62.

62/VI/2011

21.06.2011

W sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze dla której organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.

Z dniem podjęcia

63.

63/VI/2011

21.06.2011

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego.

Z dniem podjęcia

64.

64/VI/2011

21.06.2011

W sprawie zmian w budżecie Gminy Mykanów na 2011 rok

Z dniem podjęcia

65.

65/VI/2011

21.06.2011

W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Z dniem podjęcia

66.

66/VI/2011

21.06.2011

W sprawie poboru podatków w drodze inkasa

Z dniem podjęcia

67.

67/VI/2011

21.06.2011

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Mykanów a Gminą Kłomnice w sprawie utworzenia wspólnej Straży Gminnej

Z dniem podjęcia

68.

68/VI/2011

21.06.2011

W sprawie powołania gminnego zespołu do wypracowania opinii o kandydatach na ławników

Z dniem podjęcia

69.

69/VII/2011

09.09.2011

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Radostków, Radostków Kolonia i Topolów przy ul. Częstochowskiej w gminie Mykanów.

Z dniem podjęcia

70.

70/VII/2011

09.09.2011

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Borowno i Grabowa w gminie Mykanów.

Z dniem podjęcia

71.

71/VII/2011

09.09.2011

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Radostków Kolonia i Kolonia Wierzchowisko.

Z dniem podjęcia

72.

72/VII/2011

09.09.2011

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

Z dniem podjęcia

73.

73/VII/2011

09.09.2011

W sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

74.

74/VII/2011

09.09.2011

W sprawie zmian w budżecie Gminy Mykanów na 2011 rok

Z dniem podjęcia

75.

75/VII/2011

09.09.2011

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego na współfinansowanie inwestycji drogowej

Z dniem podjęcia

76.

76/VII/2011

09.09.2011

W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie poprawy infrastruktury drogowej na terenie Gminy Mykanów

Z dniem podjęcia

77.

77/VII/2011

09.09.2011

W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

Z dniem podjęcia

78.

78/VII/2011

09.09.2011

W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Z dniem podjęcia

79.

79/VII/2011

09.09.2011

W sprawie zmiany uchwały Nr 203/XX/2009 z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

80.

80/VII/2011

09.09.2011

W sprawie współdziałania z Gminą Częstochowa w celu realizacji zadania gminy z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenia środowiskowych domów samopomocy

Z dniem podjęcia

81.

81/VII/2011

09.09.2011

W sprawie przystąpienia Gminy Mykanów do realizacji projektu w ramach Działania 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie: 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Z dniem podjęcia

82.

82/VII/2011

09.09.2011

W sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie

Z dniem podjęcia

83.

83/VII/2011

09.09.2011

W sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Częstochowie

Z dniem podjęcia

84.

84/VIII/2011

22.11.2011

W sprawie stawek podatku od nieruchomości

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

85.

85/VIII/2011

22.11.2011

W sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

86.

86/VIII/2011

22.11.2011

W sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

87.

87/VIII/2011

22.11.2011

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

88.

88/VIII/2011

22.11.2011

W sprawie wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Mykanów

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

89.

89/VIII/2011

22.11.2011

W sprawie określenia wzoru informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

90.

90/VIII/2011

22.11.2011

W sprawie zmian w budżecie Gminy Mykanów na 2011 rok

Z dniem podjęcia

91.

91/VIII/2011

22.11.2011

W sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Mykanów z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2012

Z dniem podjęcia

92.

92/IX/2011

29.12.2011

W sprawie uchylenia w części uchwały

nr 126/XVIII/2004 Rady Gminy Mykanów

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

93.

93/IX/2011

29.12.2011

W sprawie zmian w uchwale nr 85/VIII/2011 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

94.

94/IX/2011

29.12.2011

W sprawie zmian w budżecie Gminy Mykanów na 2011 rok

Z dniem podjęcia

95.

95/IX/2011

29.12.2011

W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Z dniem podjęcia

96.

96/IX/2011

29.12.2011

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mykanów na 2012 rok

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

97.

97/IX/2011

29.12.2011

W sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

01.01.2012

98.

98/IX/2011

29.12.2011

W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r.

Z dniem podjęcia

99.

99/IX/2011

29.12.2011

W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Z dniem podjęcia

100.

100/IX/2011

29.12.2011

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia wykonywania zadania własnego Gminy Mykanów dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Z dniem podjęcia

101.

101/IX/2011

29.12.2011

W sprawie określenia wysokości zryczałtowanych diet za udział w pracach Rady Gminy Mykanów.

Z dniem podjęcia

102.

102/IX/2011

29.12.2011

W sprawie zmiany uchwały nr 44/IV/2011 i uchwały nr 58/V/2011 dotyczącej programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2011-2015.

Z dniem podjęcia

103.

103/IX/2011

29.12.2011

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

Z dniem podjęcia

104.

104/X/2012

20.01.2012

W sprawie zmiany uchwały nr 44/IV/2011 i uchwały nr 58/V/2011 dotyczącej programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2011-2015

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

105

105/X/2012

20.01.2012

W sprawie zmian w budżecie Gminy Mykanów na 2012 rok

Z dniem podjęcia

106.

106/X/2012

20.01.2012

W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Z dniem podjęcia

107.

107/X/2012

20.01.2012

W sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego

Z dniem podjęcia

108.

108/XI/2012

30.03.2012

W sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mykanów

Z dniem pojęcia

109.

109/XI/2012

30.03.2012

W sprawie zmian w budżecie Gminy Mykanów na 2012 rok

Z dniem podjęcia

110.

110/XI/2012

30.03.2012

W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Z dniem podjęcia

111.

111/XI/2012

30.03.2012

W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Z dniem podjęcia

112.

112/XI/2012

30.03.2012

W sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

113.

113/XI/2012

30.03.2012

W sprawie zmiany uchwały nr 203/XX/2009 Rady Gminy Mykanów z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

114.

114/XI/2012

30.03.2012

W sprawie zmian w uchwale nr 101/IX/2011 w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych diet za udział w pracach Rady Gminy Mykanów

Z dniem podjęcia

115.

115/XI/2012

30.03.2012

W sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mykanów”

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

116

116/XII/2012

25.05.2012

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z

wykonania budżetu Gminy  Mykanów za 2011 rok.

z dniem podjęcia

117

117/XII/2012

25.05.2012

w sprawie udzielenia  absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu Gminy Mykanów za 2011 rok.

z dniem podjęcia

118

118/XII/2012

25.05.2012

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie.

z dniem podjęcia

119

119/XII/2012

25.05.2012

w sprawie zmian w  budżecie Gminy Mykanów na 2012 rok.

z dniem podjęcia

120

120/XII/2012

25.05.2012

w sprawie zmiany  wieloletniej prognozy finansowej.

z dniem podjęcia

121

121/XII/2012

25.05.2012

w sprawie zmiany uchwały Nr 107/X/2012 z dnia 20 stycznia 2012r w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego

z dniem podjęcia

122

122/XII/2012

25.05.2012

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z ochroną atmosfery.

z dniem podjęcia

123

123/XII/2012

25.05.2012

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

z dniem podjęcia

124

124/XII/2012

25.05.2012

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

z dniem podjęcia

125

125/XII/2012

25.05.2012

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

z dniem podjęcia

126

126/XII/2012

25.05.2012

w sprawie odmowy usunięcia naruszenia prawa.

 

z dniem podjęcia

127

127/XII/2012

25.05.2012

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wola Kiedrzyńska przy ul. Mykanowskiej w gminie Mykanów

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

128

128/XII/2012

25.05.2012

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego w miejscowości Lubojenka, Lubojna, Tylin, Kuźnica Lechowa, Kuźnica Kiedrzyńska i Czarny Las w gminie Mykanów.

z dniem podjęcia

129

129/XII/2012

25.05.2012

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego w miejscowości Łochynia w gminie  Mykanów.

z dniem podjęcia

130

130/XII/2012

25.05.2012

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego w miejscowości Czarny Las w gminie Mykanów.

z dniem podjęcia

131

131/XII/2012

25.05.2012

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach:  Rybna i Radostków  w gminie Mykanów.

z dniem podjęcia

132

132/XII/2012

25.05.2012

w sprawie odmowy usunięcia naruszenia interesu prawnego.

z dniem podjęcia

133

133/XII/2012

25.05.2012

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości

z dniem podjęcia

134

134/XII/2012

25.05.2012

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości

z dniem podjęcia

135

135/XII/2012

25.05.2012

w sprawie określenia zasad udzielenia bonifikaty.

z dniem podjęcia

136

136/XII/2012

25.05.2012

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.

z dniem podjęcia

137

137/XII/2012

25.05.2012

w sprawie przejęcia  przez Gminę Mykanów zobowiązania kredytowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Mykanowie.

z dniem podjęcia

138

138/XII/2012

25.05.2012

w sprawie ustalenia  wysokości opłat  za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne dla których  organem prowadzącym jest  Gmina Mykanów.

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

139

139/XII/2012

25.05.2012

w sprawie wyznaczenia terminu zebrania dla wyboru sołtysa w  sołectwie Stary Cykarzew.

z dniem podjęcia

140

140/XII/2012

25.05.2012

w sprawie zmiany uchwały o przyjęciu  "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Mykanów

z dniem podjęcia

141

141/XIII/12

15.06.2012

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012r

z dniem podjęcia

142

142/XIII/12

15.06.2012

w sprawie zmiany uchwały nr 241/XXIV/2009 Rady Gminy Mykanów z dnia 26 czerwca 2009r. dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym przez podmioty inne niż  jednostki samorządu terytorialnego.

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

143

143/XIII/12

15.06.2012

w sprawie wyznaczenia terminu zebrania dla wyboru sołtysa w  sołectwie  Stary Broniszew.

z dniem podjęcia

144

144/XIII/12

15.06.2012

w sprawie odmowy usunięcia naruszenia interesu prawnego.

z dniem podjęcia

145

145/XIII/12

15.06.2012

w sprawie zmiany uchwały Nr  128/XII/2012  z dnia 25 maja  2012r. w sprawie przystąpienia do  sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego  w miejscowości  Lubojenka, Lubojna, Tylin, Kuźnica Lechowa, Kuźnica  Kiedrzyńska i Czarny Las w Gminie Mykanów.

z dniem podjęcia

146

146/XIV/12

10.08.2012

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012r

z dniem podjęcia

147

147/XIV/12

10.08.2012

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego na współfinansowanie inwestycji drogowej.

z dniem podjęcia

148

148/XIV/12

10.08.2012

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

z dniem podjęcia

149

149/XIV/12

10.08.2012

w sprawie zmiany uchwały Nr 121/XII/2012 z dnia 25 maja 2012r  w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

z dniem podjęcia

150

150/XIV/12

10.08.2012

w sprawie zmiany  wieloletniej prognozy finansowej.

z dniem podjęcia

151

151/XIV/12

10.08.2012

w sprawie zmiany uchwały nr 66/VI/2011 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

152

152/XIV/12

10.08.2012

w sprawie  wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości.

z dniem podjęcia

153

153/XIV/12

10.08.2012

w sprawie  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości z dopłatą.

z dniem podjęcia

154

154/XV/12

25.09.2012

w sprawie  zmian w budżecie Gminy Mykanów na 2012 rok

z dniem podjęcia

155

155/XV/12

25.09.2012

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

z dniem podjęcia

156

156/XV/12

25.09.2012

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego na współfinansowanie inwestycji drogowej pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 1009 S w Lubojnie i Tylinie.

z dniem podjęcia

157

157/XV/12

25.09.2012

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

158

158/XV/12

25.09.2012

w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Mykanów

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

159

159/XV/12

25.09.2012

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego w miejscowości Borowno przy ul. Częstochowskiej w gminie Mykanów.

z dniem podjęcia

160

160/XV/12

25.09.2012

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym, których właścicielem  lub zarządzającym jest Gmina Mykanów.

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

161

161/XV/12

25.09.2012

w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu Gminy Mykanów do realizacji projektu w ramach Podziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

z dniem podjęcia

162

162/XV/12

25.09.2012

w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mykanowie do realizacji  zadań w zakresie wspierania rodziny w gminie Mykanów.

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

163

163/XV/12

25.09.2012

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mykanowie.

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

164

164/XVI/12

23.10.2012

w sprawie zmian w  budżecie Gminy Mykanów na 2012 rok.

 

z dniem podjęcia

165

165/XVI/12

23.10.2012

w sprawie zmiany  wieloletniej prognozy finansowej.

z dniem podjęcia

166

166/XVI/12

23.10.2012

w sprawie  podziału Gminy Mykanów  na okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu.

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

167

167/XVI/12

23.10.2012

w sprawie  podziału Gminy Mykanów  na obwody głosowania.

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

168

168/XVI/12

23.10.2012

w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny dla OSP Mykanów lokalu    garażowego wraz z ułamkową częścią gruntu.

 

z dniem podjęcia

169

169/XVI/12

23.10.2012

 

 

170

170/XVI/12

23.10.2012

w sprawie  w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego w miejscowości Mykanów w gminie   Mykanów.

z dniem podjęcia

171

171/XVI/12

23.10.2012

w sprawie  w sprawie przystąpienia do zmiany  miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego w miejscowości Wola Kiedrzyńska przy ul. Osiedlowej w gminie Mykanów.

z dniem podjęcia

172

172/XVI/12

23.10.2012

w sprawie  wyznaczenia terminu zebrania dla wyboru sołtysa w  sołectwie  Kuźnica Lechowa .

z dniem podjęcia

173

173/XVII/12

30.11.2012

w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

174

174/XVII/12

30.11.2012

w sprawie zwolnień z  podatku od nieruchomości.

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

175

175/XVII/12

30.11.2012

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

176

176/XVII/12

30.11.2012

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego.

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

177

177/XVII/12

30.11.2012

w sprawie  wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Mykanów.

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

178

178/XVII/12

30.11.2012

w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości oraz załącznika dotyczącego deklarowanych nieruchomości i obiektów budowlanych dla Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

179

179/XVII/12

30.11.2012

w  sprawie nieodpłatnego przekazania urządzeń kanalizacyjnych

z dniem podjęcia

180

180/XVII/12

30.11.2012

w sprawie  przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Mykanów  z Organizacjami  Pozarządowymi w roku 2013.

z dniem podjęcia

181

181/XVII/12

30.11.2012

w sprawie zmian w  budżecie Gminy Mykanów na 2012 rok.

z dniem podjęcia

182

182/XVII/12

30.11.2012

w sprawie zmiany uchwały nr 66/VI/2011 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

183

183/XVII/12

30.11.2012

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania  z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mykanów.

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

184

184/XVII/12

30.11.2012

w sprawie zmiany uchwały Nr  71/VII/2011 z dnia 9 września 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania   przestrzennego  w miejscowości Radostków Kolonia i Kolonia Wierzchowisko

z dniem podjęcia

185

185/XVII/12

30.11.2012

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego Czarny Las

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

186

186/XVII/12

30.11.2012

w sprawie  uchylenia uchwały Nr 162/XV/2012  z dnia 25 września 2012r w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mykanowie do realizacji  zadań w zakresie wspierania rodziny w gminie Mykanów.

z dniem podjęcia

187

187/XVII/12

30.11.2012

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

188

188/XVIII/12

28.12.2012

w sprawie zmian w  budżecie Gminy Mykanów na 2012 rok.

z dniem podjęcia

189

189/XVIII/12

28.12.2012

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

z dniem podjęcia

190

190/XVIII/12

28.12.2012

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok

od 1 stycznia 2013 r.

191

191/XVIII/12

28.12.2012

w sprawie uchwalenia  wieloletniej prognozy finansowej.

od 1 stycznia 2013 r.

192

192/XVIII/12

28.12.2012

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r.

z dniem podjęcia

193

193/XVIII/12

28.12.2012

w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

z dniem podjęcia

194

194/XVIII/12

28.12.2012

w sprawie zmiany uchwały Nr 89/VIII/2011 w sprawie określenia wzoru  informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek  od nieruchomości, rolny i leśny.

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

195

195/XVIII/12

28.12.2012

w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Straży Gminnej na terenie Gminy Mykanów.

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

196

196/XVIII/12

28.12.2012

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  Gminy Mykanów.

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

197

197/XVIII/12

28.12.2012

w sprawie  wyznaczenia terminu zebrania dla wyboru sołtysa w  sołectwie Grabowa .

z dniem podjęcia

198

198/XIX/2013

24.01.2013

w sprawie zmian w  budżecie Gminy Mykanów na 2013 rok.

z dniem podjęcia

199

199/XIX/2013

24.01.2013

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

z dniem podjęcia

200

200/XIX/2013

24.01.2013

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

z dniem podjęcia

201

201/XIX/2013

24.01.2013

w  sprawie  uchylenia uchwały Nr 179 /XVII / 2012 z dnia 30 listopada 2012 roku.

z dniem podjęcia

202

202/XIX/2013

24.01.2013

w sprawie zmiany Uchwały  Nr 180/XVII/2012 Rady Gminy Mykanów z dnia 30.11.2012r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Mykanów z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2013.

z dniem podjęcia

203

203/XIX/2013

24.01.2013

w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Mykanów.

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

204

204/XX/2013

15.03.2013

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r

z dniem podjęcia

205

205/XX/2013

15.03.2013

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

z dniem podjęcia

206

206/XX/2013

15.03.2013

w sprawie  wyrażenia zgodny na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków  stanowiących fundusz sołecki

z dniem podjęcia

207

207/XX/2013

15.03.2013

w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Mykanów

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

208

208/XX/2013

15.03.2013

w sprawie przyjęcia  "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Mykanów” 

z dniem podjęcia

209

209/XX/2013

15.03.2013

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mykanów

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

210

210/XX/2013

15.03.2013

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

211

211/XX/2013

15.03.2013

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

212

212/XX/2013

15.03.2013

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

213

213/XX/2013

15.03.2013

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

214

214/XX/2013

15.03.2013

w sprawie  przystąpienia do sporządzenia  miejsco -wego planu zagospodarowania przestrzennego  w miejscowości Topolów przy ul. Częstochowskiej w gminie  Mykanów

z dniem podjęcia

215

215/XX/2013

15.03.2013

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości.

z dniem podjęcia

216

216/XX/2013

15.03.2013

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata  2013-2015

z dniem podjęcia

217

217/XX/2013

15.03.2013

w sprawie zmian w  Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013

z dniem podjęcia

218

218/XX/2013

15.03.2013

w sprawie  zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

z dniem podjęcia

219

219/XX/2013

15.03.2013

w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami  Gminy Mykanów

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

220

220/XX/2013

15.03.2013

w sprawie  wyznaczenia terminu zebrania dla wyboru sołtysa w  sołectwie   Radostków.

z dniem podjęcia

221

221/XXI/2013

29.04.2013

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r

z dniem podjęcia

222

222/XXI/2013

29.04.2013

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

z dniem podjęcia

223

223/XXI/2013

29.04.2013

w sprawie emisji obligacji komunalnych.

z dniem podjęcia

224

224/XXI/2013

29.04.2013

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej   w Cykarzewie Północnym”

z dniem podjęcia

225

225/XXI/2013

29.04.2013

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

z dniem podjęcia

226

226/XXI/2013

29.04.2013

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

z dniem podjęcia

227

227/XXI/2013

29.04.2013

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

z dniem podjęcia

228

228/XXI/2013

29.04.2013

w sprawie ustalania pensum dla nauczycieli realizujących w ramach jednego etatu zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, dla których przewidziana jest różna liczba godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

229

229/XXI/2013

29.04.2013

w sprawie  wyznaczenia terminu zebrania dla wyboru sołtysa w  sołectwie  Radostków.

z dniem podjęcia

230

230/XXII/13

28.05.2013

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy  Mykanów za 2012 rok.

z dniem podjęcia

231

231/XXII/13

28.05.2013

w sprawie  udzielenia  absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu Gminy   Mykanów za 2012 rok.

z dniem podjęcia

232

232/XXII/13

28.05.2013

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie.

z dniem podjęcia

233

233/XXII/13

28.05.2013

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji.

z dniem podjęcia

234

234/XXII/13

28.05.2013

w sprawie  przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wola Hankowska w Gminie Mykanów.

z dniem podjęcia

235

235/XXII/13

28.05.2013

w sprawie odmowy usunięcia naruszenia interesu prawnego.

z dniem podjęcia

236

236/XXII/13

28.05.2013

w sprawie odmowy usunięcia naruszenia interesu prawnego.

z dniem podjęcia

237

237/XXIII/13

11.07.2013

w sprawie zmiany Uchwały  Nr  209/XX/2013 Rady  Gminy  Mykanów  z  dnia

15 marca  2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku

 na terenie  Gminy Mykanów

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

238

238/XXIII/13

11.07.2013

W sprawie zmiany Uchwały  Nr  210/XX/2013 Rady  Gminy  Mykanów z  dnia  15 marca  2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

239

239/XXIII/13

11.07.2013

w sprawie  nadania nazwy osiedla ,oraz nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miejscowości Czarny Las

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

240

240/XXIII/13

11.07.2013

zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia wykonania zadań z zakresu oświaty oraz udzielania zgody na założenie publicznej szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Rybnej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie

z dniem podjęcia

241

241/XXIII/13

11.07.2013

w sprawie zmian w  budżecie Gminy Mykanów na 2013 rok.

z dniem podjęcia

242

242/XXIII/13

11.07.2013

w sprawie zmiany  wieloletniej prognozy finansowej

 

z dniem podjęcia

243

243/XXIII/13

11.07.2013

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lelów poszkodowanej w wyniku powodzi z dnia 6 lipca 2013r.

z dniem podjęcia

244

244/XXIII/13

11.07.2013

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

z dniem podjęcia

245

245/XXIV/13

02.08.2013

w sprawie zmiany Uchwały Nr 241/XXIII/2013 Rady Gminy Mykanów z dnia 11 lipca 2013r

 

z dniem podjęcia

246

246/XXIV/13

02.08.2013

w sprawie zmiany  wieloletniej prognozy finansowej

z dniem podjęcia

247

247/XXIV/13

02.08.2013

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

z dniem podjęcia

248

248/XXV/13

17.09.2013

w sprawie  zmiany uchwały Nr  70/VII/2011 z dnia 9 września  2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miejscowości Borowno i Grabowa  w gminie Mykanów.

z dniem podjęcia

249

249/XXV/13

17.09.2013

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wierzchowisko przy ul. Długiej w gminie Mykanów.

z dniem podjęcia

250

250/XXV/13

17.09.2013

w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Straży Gminnej na terenie Gminy Mykanów.

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

251

251/XXV/13

17.09.2013

w sprawie zmian w  budżecie Gminy Mykanów na 2013 rok.

z dniem podjęcia

252

252/XXV/13

17.09.2013

w sprawie  wyznaczenia terminu zebrania dla wyboru sołtysa w  sołectwie  Radostków.

z dniem podjęcia

253

253/XXV/13

17.09.2013

w sprawie nadania nazwy  drodze wewnętrznej na terenie miejscowości  Wierzchowisko.

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

254

254/XXV/13

17.09.2013

w sprawie  zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mykanów

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

255

255/XXVI/13

08.10.2013

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania   przestrzennego  w miejscowości Grabowa i Grabówka

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

256

256/XXVI/13

08.10.2013

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania   przestrzennego  w miejscowości Radostków Kolonia i Kolonia Wierzchowisko

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

257

257/XXVI/13

08.10.2013

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania   przestrzennego  w miejscowości Czarny Las  ul. Nowa

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

258

258/XXVI/13

08.10.2013

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania   przestrzennego  w miejscowości Borowno ul. Częstochowska

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

259

259/XXVI/13

08.10.2013

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania   przestrzennego  w miejscowości Wola Kiedrzyńska ul. Ogrodowa

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

260

260/XXVI/13

08.10.2013

  w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

 

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

261

261/XXVI/13

08.10.2013

w sprawie odmowy usunięcia naruszenia prawa

z dniem podjęcia

262

262/XXVI/13

08.10.2013

w sprawie zmian w  budżecie Gminy Mykanów

z dniem podjęcia

263

263/XXVI/13

08.10.2013

w sprawie zmiany  wieloletniej prognozy finansowej

z dniem podjęcia

264

264/XXVI/13

08.10.2013

 w sprawie zmiany Uchwały nr 12/II/10 Rady Gminy Mykanów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów.

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

265

265/XXVI/13

08.10.2013

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Mykanów dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

266

266/XXVI/13

08.10.2013

w sprawie zmiany uchwały nr 187/XVII/2012 Rady Gminy Mykanów z dnia 30 listopada 2012r.w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

267

267/XXVI/13

08.10.2013

w sprawie  wynagrodzenia Wójta Gminy Mykanów.

z dniem podjęcia

268

268/XXVI/13

08.10.2013

w sprawie zatwierdzenia aneksu do Planu Odnowy Miejscowości Borowno na lata 2009-2013.

z dniem podjęcia

269

269/XXVII/13

13.11.2013

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy.

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

270

270/XXVII/13

13.11.2013

w sprawie przystąpienia Gminy Mykanów do spółki akcyjnej pod nazwą: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna

z dniem podjęcia

271

271/XXVII/13

13.11.2013

w sprawie stawek podatku od nieruchomości

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

272

272/XXVII/13

13.11.2013

w sprawie zwolnień z  podatku od nieruchomości

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

273

273/XXVII/13

13.11.2013

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

274

274/XXVII/13

13.11.2013

w sprawie  wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Mykanów

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

275

275/XXVII/13

13.11.2013

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

276

276/XXVII/13

13.11.2013

w sprawie zmiany uchwały nr 66/VI/2011 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

277

277/XXVII/13

13.11.2013

w sprawie zmian w  budżecie Gminy Mykanów na 2013 rok.

z dniem podjęcia

278

278/XXVII/13

13.11.2013

w sprawie zmiany  wieloletniej prognozy finansowej

z dniem podjęcia

279

279/XXVII/13

13.11.2013

w sprawie  przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Mykanów 
z Organizacjami  Pozarządowymi w roku 2014.

z dniem podjęcia

280

280/XXVII/13

13.11.2013

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Rybna

i Radostków w gminie Mykanów

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

281

281/XXVII/13

13.11.2013

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mykanowie

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

282

282/XXVIII/13

25.11.2013

w sprawie zmian w  budżecie Gminy Mykanów na 2013 rok.

z dniem podjęcia

283

282/XXVIII/13

25.11.2013

w sprawie zmiany  wieloletniej prognozy finansowej

z dniem podjęcia

284

284/XXIX/13

12.12.2013

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

z dniem podjęcia

285

285/XXIX/13

12.12.2013

w sprawie  nadania nazwy ulicy w  miejscowości  Dudki

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

286

2846XXIX/13

12.12.2013

w sprawie zmian w  budżecie Gminy Mykanów na 2013 rok.

z dniem podjęcia

287

287/XXIX/13

12.12.2013

w sprawie zmiany  wieloletniej prognozy finansowej

z dniem podjęcia

288

288/XXIX/13

12.12.2013

w sprawie  wynagrodzenia Wójta Gminy Mykanów.

z dniem podjęcia

289

289/XXIX/13

12.12.2013

w sprawie zatwierdzenia aneksu do Planu Odnowy Miejscowości Borowno na lata 2009-2015.

z dniem podjęcia

290

290/XXX/13

10.01.2014

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok

z dniem podjęcia

291

291/XXX/13

10.01.2014

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

z dniem podjęcia

292

292/XXX/13

10.01.2014

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.

z dniem podjęcia

293

293/XXX/13

10.01.2014

w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

z dniem podjęcia

294

294/XXX/13

10.01.2014

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  na lata 2014 2020

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

295

295/XXX/13

10.01.2014

w sprawie  uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

296

296/XXX/13

10.01.2014

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

297

297/XXX/13

10.01.2014

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu  

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

298

298/XXX/13

10.01.2014

w sprawie  zmiany uchwały Nr 129/XII/2012 z dnia 25 maja  2012r. w sprawie  przystąpienia do  sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miejscowości Łochynia  w gminie Mykanów.

z dniem podjęcia

299

299/XXXI/14

17.02.2014

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr 290/XXX/2014 Rady Gminy Mykanów z dnia

10 stycznia 2014r.

z dniem podjęcia

300

300/XXXI/14

17.02.2014

w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mykanów

z dniem podjęcia

301

301/XXXI/14

17.02.2014

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

z dniem podjęcia

302

302/XXXII/14

28.03.2014

w sprawie  zmiany w budżecie Gminy Mykanów na 2014r. + opinia ws pożyczki

z dniem podjęcia

303

303/XXXII/14

28.03.2014

w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mykanów

z dniem podjęcia

304

304/XXXII/14

28.03.2014

w sprawie  zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

z dniem podjęcia

305

305/XXXII/14

28.03.2014

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

z dniem podjęcia

306

306/XXXII/14

28.03.2014

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

z dniem podjęcia

307

307/XXXII/14

28.03.2014

w sprawie  zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

z dniem podjęcia

308

308/XXXII/14

28.03.2014

w sprawie  wyrażenia zgodny na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki

z dniem podjęcia

309

309/XXXII/14

28.03.2014

w sprawie likwidacji wydzielonych rachunków w jednostkach budżetowych gminy Mykanów.

z dniem podjęcia

310

310/XXXII/14

28.03.2014

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz  wysokości opłat za przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Mykanów

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

311

311/XXXII/14

28.03.2014

w sprawie  „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Mykanów ” 

z dniem podjęcia

312

312/XXXII/14

28.03.2014

w sprawie powierzenia zadania własnego Gminie Kłomnice polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniu.

z dniem podjęcia

313

313/XXXII/14

28.03.2014

w sprawie zmiany uchwały nr 44/IV/2011 i uchwały nr 58/V/2011 dotyczącej  programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2011-2015

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

314

314/XXXII/14

28.03.2014

w sprawie  uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mykanów

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

315

315/XXXII/14

28.03.2014

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

316

316/XXXII/14

28.03.2014

w sprawie  zmiany uchwały Nr 183/XVII/2012 z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mykanów

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

317

317/XXXII/14

28.03.2014

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Topolów przy ul. Częstochowskiej.

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

318

318/XXXII/14

28.03.2014

w sprawie przebudowy drogi krajowej DK-1 na odcinku od Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego i poprawy bezpieczeństwa jej użytkowników

z dniem podjęcia

319

319/XXXIII/14

13.05.2014

w sprawie  zmiany w budżecie Gminy Mykanów na 2014r.

z dniem podjęcia

320

320/XXXIII/14

13.05.2014

w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mykanów

z dniem podjęcia

321

321/XXXIII/14

13.05.2014

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubojna

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

322

322/XXXIV/14

25.06.2014

w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy  Mykanów za 2013 rok.

z dniem podjęcia

323

323/XXXIV/14

25.06.2014

w sprawie  udzielenia  absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu Gminy  Mykanów za 2013 rok

z dniem podjęcia

324

324/XXXIV/14

25.06.2014

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie

z dniem podjęcia

325

325/XXXIV/14

25.06.2014

w sprawie zmian w  budżecie Gminy Mykanów na 2014 rok.

z dniem podjęcia

326

326/XXXIV/14

25.06.2014

w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mykanów

z dniem podjęcia

327

327/XXXIV/14

25.06.2014

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Częstochowie na współfinansowanie dokumentacji technicznych zadań drogowych realizowanych w ramach środków unijnych w latach 2014 – 2020 w Gminie Mykanów

z dniem podjęcia

328

328/XXXIV/14

25.06.2014

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Częstochowie na współfinansowanie inwestycji drogowej w Cykarzewie Północnym w Gminie Mykanów.

z dniem podjęcia

329

329/XXXIV/14

25.06.2014

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Częstochowie   na współfinansowanie inwestycji drogowej w Starym Kocinie w Gminie  Mykanów.

z dniem podjęcia

330

330/XXXIV/14

25.06.2014

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Częstochowie na współfinansowanie inwestycji drogowej w Kuźnicy Kiedrzyńskiej w  Gminie Mykanów.

z dniem podjęcia

331

331/XXXIV/14

25.06.2014

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

z dniem podjęcia

332

332/XXXIV/14

25.06.2014

w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska

 

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

333

333/XXXIV/14

25.06.2014

w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

334

334/XXXIV/14

25.06.2014

w sprawie  wyznaczenia terminu zebrania dla wyboru sołtysa w  sołectwie  Czarny Las.

z dniem podjęcia

335

335/XXXIV/14

25.06.2014

w sprawie:  poparcia stanowiska regionalnych organizacji samorządowych – sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w sprawie prezydenckiego  projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmianie niektórych ustaw ( projekt z 30 sierpnia 2013 r. – druk sejmowy nr 1699)

z dniem podjęcia

336

336/XXXV/14

08.08.2014

 w sprawie zmian w  budżecie Gminy Mykanów na 2014 rok.

z dniem podjęcia

337

337/XXXV/14

08.08.2014

w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mykanów

z dniem podjęcia

338

338/XXXV/14

08.08.2014

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubojna

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

339

339/XXXVI/14

30.09.2014

w sprawie zmian  w budżecie Gminy Mykanów na 2014r 

z dniem podjęcia

340

340/XXXVI/14

30.09.2014

w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mykanów

z dniem podjęcia

341

341/XXXVI/14

30.09.2014

w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Częstochowie  na współfinansowanie inwestycji drogowej w Cykarzewie Północnym w Gminie Mykanów.

z dniem podjęcia

342

342/XXXVI/14

30.09.2014

w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Częstochowie  na współfinansowanie inwestycji drogowej w Kuźnicy Kiedrzyńskiej w Gminie Mykanów

z dniem podjęcia

343

343/XXXVI/14

30.09.2014

w sprawie  określenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Mykanów, sposobu jej poboru oraz wyznaczenia inkasentów

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

344

344/XXXVI/14

30.09.2014

w sprawie  przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  w Gminie Mykanów na lata 2014-2020

z dniem podjęcia

345

345/XXXVI/14

30.09.2014

w sprawie zatwierdzenia aneksu do Planu Odnowy
Miejscowości Radostków Kolonia na lata 2010-2017.

z dniem podjęcia

346

346/XXXVI/14

30.09.2014

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Mykanów  z Organizacjami  Pozarządowymi w roku 2015.

z dniem podjęcia

347

347/XXXVI/14

30.09.2014

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, rozliczenia i kontroli wykorzystania dotacji.

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

348

348/XXXVI/14

30.09.2014

w sprawie  zmiany uchwały Rady Gminy Mykanów z dnia 25 czerwca 2014 nr 333/XXXIV/2014 ,,w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela"

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

349

349/XXXVI/14

30.09.2014

w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Mykanów

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

350

350/XXXVI/14

30.09.2014

w sprawie  zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

351

351/XXXVII/14

24.10.2014

w sprawie zmian  w budżecie Gminy Mykanów na 2014r 

z dniem podjęcia

352

352/XXXVII/14

24.10.2014

w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mykanów

z dniem podjęcia

353

353/XXXVII/14

24.10.2014

w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Częstochowie  na współfinansowanie inwestycji drogowej w Kuźnicy Kiedrzyńskiej w Gminie Mykanów

z dniem podjęcia

354

354/XXXVII/14

24.10.2014

w sprawie  określenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Mykanów, sposobu jej poboru oraz wyznaczenia inkasentów

14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Województwa Śląskiego

355

355/XXXVII/14

24.10.2014

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości z dopłatą.

z dniem podjęcia

356

356/XXXVII/14

24.10.2014

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości z dopłatą.

z dniem podjęcia

357

357/XXXVII/14

24.10.2014

w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Mykanów

z dniem podjęcia

358

358/XXXVIII/14

7.11.2014

w sprawie zmian  w budżecie Gminy Mykanów na 2014r 

z dniem podjęcia

359

359/XXXVIII/2014

7.11.2014

w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mykanów

z dniem podjęcia