główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 11/III/2014 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Mykanów na 2014 rok.

 

UCHWAŁA NR 11/III/2014

RADY GMINY MYKANÓW

 

z dnia 10 grudnia 2014 roku

 

w sprawie zmian w  budżecie Gminy Mykanów na 2014 rok.

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r poz.594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 213, art.214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220 art. 221, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art.239, art. 243, art. 258 oraz art. 262 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r  poz. 885

ze zm.)

R a d a G m i n y M y k a n ó w  u c h w a l a, c o  n a s t ę p u j e:

 

§ 1

Dokonać zmiany planowanych dochodów budżetu Gminy Mykanów poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 90 296 zł z następujących źródeł:

 

1. DZ 758 – różne rozliczenia, zwiększyć dochody bieżące o kwotę 28 496 zł w rozdziale:

R 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej, zwiększyć dochody bieżące z tytułu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 28 496 zł w paragrafie:

§ 2920 -  subwencje ogólne z budżetu państwa, zwiększyć dochody bieżące o kwotę 

28 496 zł,

 

2. DZ 758 - różne rozliczenia, zwiększyć dochody bieżące o kwotę 800 zł w rozdziale:

R 75814 - różne rozliczenia finansowe, zwiększyć dochody bieżące o kwotę 800 zł w paragrafie:

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, zwiększyć dochody bieżące z tytułu wpłaty na rozwój gminy o kwotę 800 zł,

 

3. DZ 801 – oświata i wychowanie,  zwiększyć dochody bieżące z tytułu wpłaty rodziców na żywienie dzieci o kwotę 61 000 zł w rozdziale:

R 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększyć dochody bieżące z tytułu wpłaty rodziców na żywienie dzieci o kwotę 61 000 zł w paragrafie:

§ 0830 – wpływy z usług, zwiększyć dochody bieżące z tytułu wpłaty rodziców na żywienie dzieci o kwotę 61 000 zł.

 

Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 43 924 408,69 zł , w tym:   dochody bieżące 41 002 341,01 zł    

dochody majątkowe 2 922 067,68 zł.

Zmiany w dochodach budżetu przedstawia załącznik nr 1.

 

§ 2

Dokonać zwiększenia planowanych wydatków bieżących budżetu o kwotę 244 105 zł, w tym wynagrodzenia i składki zwiększyć o kwotę 71 950 zł oraz  dokonać zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę  176 629 zł w działach:

 

1.DZ 010 – rolnictwo i łowiectwo, zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę  62 845 zł w rozdziale:

R 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę  62 845 zł w paragrafie:

§ 6050 -  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę  62 845 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Projektowanie i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rybnej”,

 

2. DZ 750 – administracja publiczna, zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 49 000 zł, w tym wynagrodzenia i składki zwiększyć o kwotę 49 000 zł oraz zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 113 784 zł w rozdziale:

R 75023 - urzędy gmin,  zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 49 000 zł, w tym  wynagrodzenia i składki zwiększyć o kwotę 49 000 zł oraz zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 113 784 zł w paragrafach:

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększyć wydatki bieżące o kwotę

49 000 zł z przeznaczeniem na wypłacenie odprawy dla Wójta i zastępcy Wójta w związku

z upływem kadencji,

§ 6610 - dotacja celowa przekazana gminie  na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na  podstawie porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego, zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 113 784 zł z zadania inwestycyjnego pn.  „E – Region Częstochowski”,

 

3. DZ 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększyć wydatki bieżące budżetu o kwotę 3 000 zł w rozdziale:

R 75412 – ochotnicze straże pożarne, zwiększyć wydatki bieżące budżetu o kwotę 3 000 zł w paragrafach:

§ 4300 – zakup usług pozostałych, zwiększyć wydatki bieżące budżetu o kwotę 2 500 zł

z przeznaczeniem na przeglądy aparatów powietrznych w jednostkach OSP,

§ 4430 – różne opłaty i składki, zwiększyć wydatki bieżące budżetu o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia OC i NW,

 

4. DZ 801 – oświata i wychowanie, zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 141 000 zł
z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz zwiększyć wydatki na dożywianie dzieci w rozdziałach:
R 80101 - szkoły podstawowe, zwiększyć dotację podmiotową dla publicznej jednostki oświaty o kwotę 73 000 zł w paragrafie:
§ 2590 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub osobę fizyczną, zwiększyć dotację podmiotową dla publicznej jednostki oświaty (SPSK PSP Rybna) o kwotę 73 000 zł,
 
R 80104 – przedszkola, zwiększyć dotację podmiotową dla prywatnego przedszkola „Kotek Leon” w Woli Hankowskiej o kwotę 7 000 zł w paragrafie:

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty, zwiększyć dotację o kwotę 7 000 zł,

 

R 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 61 000 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w paragrafach:

§ 4220 – zakup środków żywności, zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 50 000 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych, zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 11 000 zł,

 

5. DZ 852 – pomoc społeczna, zwiększyć wydatki bieżące budżetu o kwotę 50 305 zł, w tym wynagrodzenia i składki zwiększyć o kwotę 22 950 zł w rozdziałach:

R 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 27 355 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla świadczeniobiorców i pogorzelców  w paragrafie:

§ 3110  – świadczenia społeczne, zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 27 355 zł,

 

R 85295 – pozostała działalność, zwiększyć wydatki bieżące budżetu o kwotę  22 950 zł,

w tym wynagrodzenia i składki zwiększyć o kwotę 22 950 zł w paragrafach:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększyć wydatki bieżące budżetu o kwotę 20 000 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, zwiększyć wydatki bieżące budżetu o kwotę 2 583 zł,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy, zwiększyć wydatki bieżące budżetu o kwotę 367 zł,

 

6. DZ 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększyć wydatki bieżące budżetu o kwotę 800 zł w rozdziale:

R 90003 – oczyszczanie miast i wsi, zwiększyć wydatki bieżące budżetu o kwotę 800 zł

z przeznaczeniem na wycięcie drzew

§ 4300 – zakup usług pozostałych, zwiększyć wydatki bieżące budżetu o kwotę 800 zł.

 

§ 3

Zmienia się punkt 5 w paragrafie 2 uchwały Nr 290/XXX/2014 z dnia 10 stycznia 2014r ze zmianami w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mykanów na 2014r na nowe brzmienie:

1.„Ustala maksymalną wysokość udzielanych przez Wójta Gminy pożyczek w roku budżetowym 2014 w kwocie 65 982,14 zł”,

2. Upoważnia Wójta Gminy do udzielenia pożyczek w kwocie 65 982,14 zł.

 

§ 4

Dokonać zmiany w przychodach budżetu gminy w paragrafie:

§ 951 - przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, zwiększyć przychody budżetu gminy z tytułu spłaty pożyczki w wysokości 9 801,44 zł  udzielonej dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Radostków i Okolic z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu z Leadera pn. „Teatr dla wszystkich”.

 

§ 5

Dokonać zmiany w rozchodach budżetu gminy poprzez zmniejszenie rozchodów o kwotę 23 559,26 zł oraz zwiększenie rozchodów o kwotę 56 180,70 zł do wysokości 65 982,14 zł

w paragrafie:

§ 962 – pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zmniejszyć rozchody o kwotę 23 559,26 zł i zwiększyć rozchody o kwotę 56 180,70 zł.

§ 6

1. Po wyżej dokonanych zmianach deficyt budżetu wynosi 4 662 067,36 zł i zostanie sfinansowany z:

- pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 257 341

- pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2 102 143,13 zł

- obligacji komunalnych w kwocie 2 303 583,23 zł,

 

2. Po powyższych zmianach limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust.1 wynoszą:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 500 000 zł

- na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 662 067,36 zł

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 350 120,37 zł

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 102 143,13 zł.

 

Plan wydatków po zmianach wynosi 48 586 476,05

w tym:  wydatki bieżące 37 373 657,47

  wydatki majątkowe 11 212 818,58 zł.

Zmiany w dochodach budżetu przedstawia załącznik nr 1.

Zmiany w wydatkach budżetu przedstawia załącznik nr 2.

Zmiany w dotacjach udzielonych z budżetu przedstawia załącznik nr 3.

Zmiany w przychodach i rozchodach oraz pokrycie deficytu przedstawia załącznik nr 4.

Zmiany w wydatkach inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5.

 

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Przewodniczący

  Rady  Gminy Mykanów

 

    inż. Włodzimierz Cichoń

         

Dostępne kategorie:
XLVII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 16 października 2018 r.
XLVI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 20 września 2018 r.
XLV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 27 lipca 2018 r.
XLIV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 21 czerwca 2018 r.
XLIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 17 maja 2018 r.
XLII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 13 kwietnia 2018 r.
XLI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 9 marca 2018 r.
XL Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 18 stycznia 2018 r.
XXXIX Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 28 grudnia 2017 r.
XXXVIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 15 grudnia 2017 r.
XXXVII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 1 grudnia 2017 r.
XXXVI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 3 listopada 2017 r.
XXXV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 11 października 2017 r.
XXXIV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 30 sierpnia 2017 r.
XXXIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 19 lipca 2017r.
XXXII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 26 czerwca 2017 r.
XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 29 maja 2017 r.
XXX Sesja Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2017 r.
XXIX Sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2017 r.
XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 8 lutego 2017 r.
XXVII Sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016
XXVI Sesja Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2016
XXV Sesja Rady Gminy z dnia 22 listopada 2016
XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 18 października 2016
XXIII Sesja Rady Gminy z dnia 9 września 2016
XXII Sesja Rady Gminy z dnia 11 lipca 2016
XXI Sesja Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2016
XX Sesja Rady Gminy z dnia 10 maja 2016
XIX Sesja Rady Gminy z dnia 12 kwietnia 2016
XVIII Sesja Rady Gminy z dnia 22 marca 2016
XVII Sesja Rady Gminy z dnia 12 lutego 2016
XVI Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015
XV Sesja Rady Gminy z dnia 15 grudnia 2015
XIV Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2015
XIII Sesja Rady Gminy z dnia 7 października 2015
XII Sesja Rady Gminy z dnia 8 września 2015
XI Sesja Rady Gminy z dnia 14 lipca 2015
X Sesja Rady Gminy z dnia 16 czerwca 2015
IX Sesja Rady Gminy z dnia 22 maja 2015
VIII Sesja Rady Gminy z dnia 13 kwietnia 2015
VII Sesja Rady Gminy z dnia 27 lutego 2015
VI Sesja Rady Gminy z dnia 12 lutego 2015
V Sesja Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2015
IV Sesja Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2014
III Sesja Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2014
II Sesja Rady Gminy z dnia 4 grudnia 2014 r.
I Sesja Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2014 r.