główna zawartość
artykuł nr 36

Ustny przetarg ograniczony - licytacje na sprzedaż...

Ustny przetarg ograniczony - licytacje na sprzedaż następującej nieruchomości stanowiącej mienie gminne

artykuł nr 37

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 38

Ogłoszenie Wójta Gminy Mykanów

O wszczęciu postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mykanów

artykuł nr 39

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O przystąpieniu do sporządzania zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mykanów

artykuł nr 40

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

W sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej