główna zawartość
artykuł nr 6

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie turbiny wiatrowej o mocy 500kW

artykuł nr 7

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Urząd Gminy w Mykanowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Inspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w wymiarze – 3/4 etatu

artykuł nr 8

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O wydaniu decyzji Nr 1/2011o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka linii energetycznej kablowej podziemnej

artykuł nr 9

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów o wyłożeniu do...

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mykanów wraz prognozą oddziaływania na środowisko

artykuł nr 10

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Informacja o wynikach konsultacji społecznych