główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i gazu LPG

artykuł nr 2

Zarządzenie Wójta Gminy Mykanów

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Mykanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie Wójta Gminy Mykanów

W sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Mykanów konsultacji społecznych w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 dróg gminnych.

artykuł nr 4

Zarządzenie Wójta Gminy Mykanów

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Mykanów na lata 2019-2032”

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: "Połączeniu dróg lokalnych wzdłuż projektowanej autostrady A1.."