główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w...

o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego

artykuł nr 2

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Mykanów

Dotycząca sprostowania numeracji Sesji Rady Gminy Mykanów w dniu 18 grudnia 2020 r.

artykuł nr 3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego...

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące tj. rzekę Pijawka obiektu mostowego, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące tj. rzekę Pijawka tymczasowej kładki dla pieszych i inne czynności w przedmiocie sprawy.

artykuł nr 4

Zarządzenie Wójta Gminy

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

artykuł nr 5

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Mykanów zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznych zmiany Rocznego programu współpracy Gminy Mykanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 r