główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o licytacji

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym - licytacji na najem lokalu użytkowego

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mykanów przy ul. Częstochowskiej w Gminie Mykanów

artykuł nr 3

Zarządzenie Wójta Gminy

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zmian Rocznego Programu Współpracy Gminy Mykanów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r

artykuł nr 4

Zarządzenie Wójta Gminy

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mykanów dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Mykanów w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 drogowego dróg gminnych

artykuł nr 5

Zarządzenie Wójta Gminy

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Mykanów na lata 2019-2032”