główna zawartość
artykuł nr 1

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Mykanów za rok 2012

Nr zarządzenia

Data

Tytuł zarządzenia

1/2012

02.01.2012

W sprawie bankowej obsługi budżetu

2/2012

12.01.2012

W sprawie ustalenia ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych

3/2012

18.01.2012

W sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

4/2012

10.02.2012

W sprawie zmian w budżecie gminy Mykanów na 2012 rok

5/2012

13.02.2012

W sprawie wykazu nieruchomości Gminy Mykanów przeznaczonych do sprzedaży

6/2012

20.02.2012

W sprawie zmiany wieloletniej prognozie finansowej

7/2012

28.02.2012

W sprawie zmian w budżecie Gminy Mykanów na 2012 rok

8/2012

28.02.2012

W sprawie zasad wydatkowania środków funduszu soleckiego w Gminie Mykanów

9/2012

28.02.2012

W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy: Kierownik referatu Oświaty, Sportu, kultury i Zdrowia

10/2012

28.02.2012

W sprawie określenia zasad rachunkowości w zakresie ustalenia, ewidencji odpisów aktualizujących wartość należności

11/2012

28.02.2012

Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla budżetu gminy i jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy w Mykanowie

12/2012

06.03.2012

W sprawie zmian w budżecie Gminy Mykanów na 2012 rok

13/2012

15.03.2012

W sprawie dokonania zmian z Zarządzeniu Nr39/2011 Wójta Gminy Mykanów z dnia 24.05.2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

14/2012

15.03.2012

W sprawie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych w Urzędzie Gminy Mykanów

15/2012

21.03.2012

W sprawie wykazu nieruchomości Gminy Mykanów przeznaczonych do sprzedaży

16/2012

22.03.2012

W sprawie ustalenia odszkodowania tytułem przejęcia nieruchomości pod drogę gminną w miejscowości Lubojna

17/2012

22.03.2012

W sprawie ustalenia odszkodowania tytułem sprzedaży nieruchomości nie będącej własnością Gminy

18/2012

23.03.2012

Dot. inwentaryzacji sprzętu OC na terenie gminy Mykanów

19/2012

27.03.2012

W sprawie zmian w budżecie Gminy Mykanów na 2012 rok

20/2012

28.03.2012

W sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mykanów za rok 2011

21/2012

29.03.2012

W sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów

22/2012

02.04.2012

W sprawie dopłaty do kosztów świadczeń z prac społecznie użytecznych

23/2012

02.04.2012

W sprawie wypłacenia odszkodowania za grunt zajęty pod drogę gminną

24/2012

03.04.2012

W sprawie wypłacenia odszkodowania za grunt zajęty pod drogę gminną

25/2012

03.04.2012

W sprawie wypłacenia odszkodowania za grunt zajęty pod drogę gminną

26/2012

04.04.2012

W sprawie wykazu nieruchomości Gminy Mykanów przeznaczonych do sprzedaży

Dostępne kategorie:
Rok 2012