główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy

W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie wodociągu ulicznego w drodze gminnej w miejscowości Radostków Wieś

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Radostków.

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy

W sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Ujęcia Wody Rybna w miejscowości Rybna gm. Mykanów wraz z infrastrukturą towarzyszącą

artykuł nr 4

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGOp.n. „Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez upowszechnianie kultury fizycznej oraz promocję zdrowego stylu życia w Sołectwach Mykanów, Borowno, Czarny Las, Lubojna, Stary Kocin, Rybna, Cykarzew Północny, Wierzchowisko”.

Wójt Gminy Mykanów
ul Samorządowa 1
42-233 Mykanów
tel. (034) 32-88-019
fax. (034) 32-88-023

e-mail: wojt@mykanow.pl

Mykanów 15-05-2006

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96, poz. 873, Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593,
nr 116, poz. 1203 i nr 210 poz. 2135 oraz Dz. U. 2005 nr 155 poz. 1298, nr 169 poz. 1420
i nr 175 poz. 1462) oraz Uchwały Nr196/XXX/05. Rady Gminy Mykanów z dnia 30.11.2005r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Mykanów z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2006;

 

WÓJT GMINY MYKANÓW OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

 

p.n. „Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez upowszechnianie kultury fizycznej oraz promocję zdrowego stylu życia w Sołectwach Mykanów, Borowno, Czarny Las, Lubojna, Stary Kocin, Rybna, Cykarzew Północny, Wierzchowisko”.

 
I. Rodzaje zadań:
 

- propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywności ruchowej poprzez udział w grach zespołowych w celu przeciwdziałania patologiom,

- organizowanie i udział w zawodach sportowych,

- utrzymanie i rozwijanie bazy sportowej i sprzętowej

II. Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację zadania.
Środki przeznaczone na realizację powyższego zadania stanowią kwotę łączną 33 800zł

III. Zasady przekazania dotacji.

Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873z późn. zm.),
po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.
IV. Termin i warunki realizacji zadania.
Podmioty, które otrzymają dotację obowiązane są do realizacji zadania z uwzględnieniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, w terminie do 31 grudnia 2006 roku.
Podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją. Zwrot niewykorzystanych dotacji następuje na konto Gminy Mykanów w terminie 14 dni od daty zakończenia zadania. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.
V. Termin składania ofert.
Podmiot ubiegający się o dotację składa ofertę w sekretariacie Urzędu Gminy Mykanów,
w terminie do 19 czerwca 2006 roku włącznie, do godz. 1500, w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą podmiotu oraz dopiskiem: Oferta na realizację zadania publicznego

p. n Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez upowszechnianie kultury fizycznej
oraz promocję zdrowego stylu życia w Sołectwach Mykanów, Borowno, Czarny Las, Lubojna, Stary Kocin, Rybna, Cykarzew Północny, Wierzchowisko”.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty.
 
Publicznego otwarcia ofert w dniu 20 czerwca 2006 r. o godzinie 900 dokona Wójt
w obecności Zespołu Doradczo - Opiniodawczego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Mykanów.
Wójt wraz z zespołem Doradczo - Opiniodawczym przy rozpatrywaniu ofert:

1.   ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową ,

2.   ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadnia, w tym w odniesieniu
do zakresu rzeczowego zadania,

3.   uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

4.   ocenia działalność w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez upowszechnianie kultury fizycznej oraz promocję zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem działań na terenie Gminy Mykanów w roku 2005.

VII. Informacja o zadaniach zrealizowanych przez Gminę Mykanów w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym Gminie Mykanów lub przez nie nadzorowanym.

W roku 2005 Gmina Mykanów realizowała porównywalne zadanie przeznaczając na ten cel kwotę 15 760zł. W roku bieżącym nie było realizowane zadanie tego samego rodzaju i nie udzielano żadnych dotacji podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 Ustawy.

Dostępne podkategorie:
2006 rok
2005 rok