główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 41/V/2019

W sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

artykuł nr 2

Uchwała nr 40/V/2019

W sprawie zmiany uchwały nr 30/IV/2019 Rady Gminy Mykanów z dnia 8 lutego 2019r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

artykuł nr 3

Uchwała nr 39/V/2019

W sprawie uchylenia Uchwały Nr 295/XXX/2014 Rady Gminy Mykanów z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 i uchwały nr 296/XXX/2014 Rady gminy Mykanów z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków z zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego...

artykuł nr 4

Uchwała nr 38/V/2019

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mykanów”, dla terenu położonego w obrębie Czarny Las, Kuźnica Kiedrzyńska i Wola Hankowska w gminie Mykanów

artykuł nr 5

Uchwała nr 37/V/2019

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Stary Cykarzew przy ul. Leśnej, Szkolnej i Zielonej w gminie Mykanów