główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 115/XIV/2019

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - w schroniskach dla bezdomnych oraz schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi

artykuł nr 2

Uchwała nr 114/XIV/2019

w sprawie zmiany uchwały Nr 349/XXXIX/2017 w sprawie trybu udzielania, rozliczania i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Mykanów przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne

artykuł nr 3

Uchwała nr 113/XIV/2019

w sprawie przyjęcia aktualizacji: „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Mykanów na lata 2019 - 2032”

artykuł nr 4

Uchwała nr 112/XIV/2019

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych

artykuł nr 5

Uchwała nr 111/XIV/2019

w sprawie w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Mykanów z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2020