główna zawartość
artykuł nr 1

Zadania i kompetencje Sekretarza Gminy

 1. przygotowywanie projektów oraz zmian regulaminów i innych aktów wewnętrznych w zakresie organizacji urzędu;

 2. nadzór nad poprawnością projektów przygotowanych pism, decyzji oraz projektów aktów prawnych  wójta i rady;

 3. usprawnianie pracy urzędu i nadzór nad doskonaleniem kadr;

 4. kontrola dyscypliny pracy;

 5. kontrola gospodarowania mieniem na terenie urzędu;

 6. nadzór nad bezpieczeństwem, higieną i ochroną przeciwpożarową w urzędzie;

 7. nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i terminowego załatwiania interpelacji, skarg i wniosków;

 8. organizacja i koordynowanie spraw związanych z wyborami i referendami;

 9. monitorowanie i koordynacja systemu kontroli zarządczej;

 10. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników urzędu bezpośrednio podległych;

 11. pełnienie funkcji kierownika urzędu w razie nieobecności  wójta i zastępcy wójta

 12. wykonywanie innych zadań na polecenie wójta.