główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz promocji zdrowego stylu życia na terenie Gminy Mykanów

Wójt Gminy Mykanów

ul Samorządowa 1

42-233 Mykanów

tel. (034) 32-88-019

fax. (034) 32-88-023

www.mykanow.pl

e-mail: wojt@mykanow.pl


ORG/JŁ.524.4.13 Mykanów 29-04-2013 

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późn. zmianami oraz Uchwały Nr 180/XVII/2012 Rady Gminy Mykanów z dnia 30.11.2012r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mykanów z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2013;

 

WÓJT GMINY MYKANÓW

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

 

p.n. „Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz promocja zdrowego stylu życia na terenie Gminy Mykanów.

 

I. Rodzaje zadań:

 

1. Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizowanie czasu wolnego dla mieszkańców  w zakresie  kultury oraz  kultury fizycznej i sportu  mające na celu  promocję zdrowego stylu życia 

 

2. Promowanie wśród mieszkańców zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez organizację imprez otwartych na świeżym powietrzu

II. Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację zadania.

Środki przeznaczone na realizację powyższego zadania stanowią kwotę łączną 10000zł

III. Zasady przekazania dotacji.

Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873z późn. zm.), po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

Podmioty, które otrzymają dotację obowiązane są do realizacji zadania z uwzględnieniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, w terminie od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2013 roku.

Podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

V. Termin składania ofert.

Podmiot ubiegający się o dotację składa ofertę w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Mykanów, w terminie do 15 maja 2013 roku włącznie, do godz. 1500, w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą podmiotu oraz dopiskiem: Oferta na realizację zadania publicznego p.n. „Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz promocja zdrowego stylu życia na terenie Gminy Mykanów.

Do oferty należy dołączyć kserokopię aktualnego wypisu z KRS. Wypis ma odzwierciedlać faktyczny stan władz stowarzyszenia. Nie jest istotna data wydania wypisu.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty.

Publicznego otwarcia ofert w dniu 17 maja 2013 r. o godzinie 800 dokona Wójt w obecności Zespołu Doradczo - Opiniodawczego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Mykanów.

Wójt wraz z zespołem Doradczo - Opiniodawczym przy rozpatrywaniu ofert:

1.   ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową ,

  1. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadnia, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  2. uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
  3. oceni działalność w zakresie działalności kulturalnej i artystycznej ze szczególnym uwzględnieniem działań na terenie Gminy Mykanów w roku 2012.
  4. oceni ilość osób objętych działalnością w ramach realizowanych zadań

VII. Informacja o zadaniach zrealizowanych przez Gminę Mykanów w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

W roku 2012 Gmina Mykanów realizowała podobnych zadań. zadanie p.n. „Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz promocja zdrowego stylu życia w Sołectwach Gminy Mykanów”, w ramach którego realizowane były działania o podobnej tematyce przeznaczając na działania tego typu kwotę 30 000zł. W roku bieżącym nie było realizowane zadanie tego samego rodzaju i nie udzielano żadnych dotacji podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 Ustawy.

 

Zestaw dokumentów należy pobrać ze strony internetowej Gminy Mykanów www.mykanow.pl - zakładka dla interesanta

 

 Wójt Gminy Mykanów

Krzysztof Smela

Wójt Gminy Mykanów

Krzysztof Smela