główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o konsultacji społecznych

 ZARZĄDZENIE Nr 40/2013

WÓJTA GMINY MYKANÓW

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  w sprawie projektu zmiany uchwały nr 209/XX/2013 Rady Gminy Mykanów z dnia 15 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mykanów

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.   z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz §3 uchwały Nr 368/XXXV/10 Rady Gminy Mykanów dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienianymi w art.3 ust.2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach  dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje

§ 1

Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie projektu zmiany uchwały nr 209/XX/2013 Rady Gminy Mykanów z dnia 15 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mykanów

§ 2

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 26 czerwca 2013 r. do dnia  9 lipca 2013r.

§ 3

Uchwała nr 209/XX/2013 Rady Gminy Mykanów z dnia 15 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mykanów  i  projekt zmiany uchwały nr 209/XX/2013 Rady Gminy Mykanów z dnia 15 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mykanów stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Formą konsultacji jest opublikowanie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mykanów,  na  stronie  internetowej  Gminy  oraz  na  tablicach ogłoszeń  Urzędu Gminy treści projektu zmiany  uchwały, o której  mowa w § 1.

§ 5

1. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu zmiany  uchwały  wymienionej w § 1.  

2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego
i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Mykanów.

§ 6

Opinie  i  uwagi  wnoszone  pisemnie należy  składać  do  Urzędu  Gminy Mykanów – Biuro Obsługi Interesanta ,  faksem na nr: 34 328 80 19 w 32,  34 328 80 19 w . 48 ,  lub  przekazać  drogą  elektroniczną  na  adres j.kata@mykanow.pl terminie określonym w § 2.

§ 7

Zgłoszenia anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

§ 8

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii jest pracownik merytoryczny, do którego zadań należą sprawy wdrożenia nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Pani Jadwiga Kata

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.