główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu na dostawę samochodu osobowego dla Straży Gminnej

?

 

Mykanów: Zakup samochodu osobowego
Numer ogłoszenia: 391974 - 2009; data zamieszczenia: 12.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Gminna w Mykanowie , ul. Cicha 72, 42-233 Mykanów, woj. śląskie, tel. 0-34 3288019 wew.45, faks 0-34 3288019 wew. 32.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: straz gminna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup samochodu osobowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup auta osobowego o liczbie miejsc 8 +1 . Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2009, dopuszcza się również dostawę samochodu wyprodukowanego w 2009r. zarejestrowanego na pierwszego właściciela nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia niniejszego zamówienia z przebiegiem nie większym niż 10 000 km .Silnik diesel o pojemności skokowej do 2000cm3 i minimalnej mocy silnika 110 KM, norma emisji spalin Euro 4. Auto winno posiadać następujące wyposażenie: centralny zamek z pilotem, wspomaganie kierownicy, elektrycznie sterowane szyby , boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane, , fotel kierowcy z regulacja wysokości, fotele trzeciego rzędu z możliwością wymontowania, radio, poduszka powietrzna kierowcy, tylne drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone drzwi boczne przesuwne, siedzenie kierowcy z zagłówkiem , trzecie światło stopu, pokrycie podłogi z tworzywa PCV, krata za drugim rzędem siedzeń z możliwością wymontowania, układ hamulcowy z ABS. Samochód w kolorze srebrnym lub szarym lub granatowym lub czarnym. Zużycie paliwa w cyklu miejskim poniżej 11 l/100km , poza miastem poniżej 8 l/100km, średnie zużycie do 10 l/ 100km. Dodatkowo komplet kół zimowych , hak holowniczy ściągany, podnośnik samochodowy hydrauliczny odpowiedni do ciężaru samochodu. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę ww. samochodu do siedziby zamawiającego. Samochód będący przedmiotem dostawy w chwili jego odbioru przez zamawiającego musi mieć ważne badania techniczne. Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji liczony od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia: - minimum 2 lata ( bez limitu kilometrów ) na silnik i podzespoły - minimum 2 lata na powłokę lakierniczą - minimum 8 lat na antykorozyjną perforacje nadwozia.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków : - posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, -posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia , a w szczególności posiadać w promieniu 50 km od siedziby zamawiającego autoryzowanego serwisu, w którym są wykonywane naprawy gwarancyjne i pogwarancyjnego oferowanego samochodu -znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, -nie podlega wykluczeniu na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 2. Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 2 oraz Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ. 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy : 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1). Wykaz autoryzowanych serwisów w promieniu 50 km od siedziby zamawiającego ,w których są wykonywane naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne W wykazie należy podać podać dokładne adresy serwisów 3. W celu potwierdzenia ,że oferowany samochód odpowiada wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: opis oferowanego samochodu, fotografie oferowanego samochodu 2. Składając ofertę wspólnie (art.23 ustawy Prawo zamówień publicznych) przez dwóch lub więcej Wykonawców należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania: a) następujące dokumenty i oświadczenia: oferta, oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3) ustawy (Załącznik Nr 2 do SIWZ), podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum. b) następujące dokumenty i oświadczenia: oświadczenie o spełnianiu warunku podanego w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy (Załącznik Nr 3 do SIWZ), odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mykanow.4bip.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Mykanowie 42-233 Mykanów ul. Samorządowa 1 pokój 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.11.2009 godzina 11:00, miejsce: Straż Gminna w Mykanowie 42-233 Mykanów ul. Cicha 72.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.