główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

Mykanów: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 1 000 000zł łącznie - 2 zadania
Numer ogłoszenia: 223633 - 2009; data zamieszczenia: 27.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mykanów , ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów, woj. śląskie, tel. 034 3288019, faks 034 3288019 w. 32.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 1 000 000zł łącznie - 2 zadania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie 2 kredytów długoterminowych inwestycyjnych w łącznej kwocie 1 000 000zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg powiatowych. Informacje dotyczące obydwu zadań: Zamawiający zastrzega sobie prawo do refinansowania już zapłaconych faktur. - Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie kredytu. - Prowizja jednorazowa płatna będzie w momencie uruchomienia kredytu. - W warunkach kredytu prosimy uwzględnić możliwość bezkosztowej wcześniejszej spłaty kredytu. -oprocentowanie kredytu - zmienne w oparciu o średnią stawkę WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego kolejny miesiąc spłaty odsetek powiększone o marżę banku w okresie obowiązywania umowy -Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych od kwoty wykorzystanego kredytu. - umożliwienie zmiany terminu uruchomienia transzy kredytu bez pobierania dodatkowych opłat. Załącznikiem do niniejszej siwz jest , uchwały Rady Gminy o zaciągnięciu kredytu , uchwała budżetowa na 2009r., sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N za I półrocze 2009r..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - Każdy Wykonawca winien złożyć oświadczenie ( załącznik nr 2 ) ,że spełnia warunki udziału w postępowaniu tj. : a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg. formuły spełnia - nie spełnia. Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Nie spełnienie chociaż jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełnienia postawionych warunków Wykonawca przedstawia następujące dokumenty: - wypełniony formularz ofertowy załącznik nr 1 do siwz - na każde zadanie oddzielna oferta - oświadczenie o spełnieniu warunków oraz braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2 na każde zadanie oddzielnie - aktualny dokument dopuszczający oferenta do obrotu prawnego (aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ) - do każdego zadania oddzielnie - zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych zgodnie z Prawem Bankowym - pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę ( o ile ich umocowanie nie wynika z danych zawartych w rejestrze)- do każdego zadania oddzielnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mykanow.4bip.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Mykanowie 42-233 Mykanów ul. Samorządowa 1.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2009 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Mykanowie 42-233 Mykanów ul. Samorządowa 1 sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego inwestycyjnego na przebudowę drogi powiatowej Borowno w wysokości 500 000zł.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 1018 Borowno ul. Świerczewskiego - Grabowa do drogi krajowej nr 1 w kwocie 500 000 zł na okres 15 grudnia 2009 do końca grudnia 2018 z uwzględnieniem 12 miesięcznego okresu karencji w spłacie kapitału . Pozostałe warunki wykonania zamówienia jak w częsci ogólnej.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2018.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

   


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego inwestycyjnego na przebudowę drogi powiatowej Czarny Las w wywsokości 500 000zł.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 1073 w Czarnym Lesie ul. Częstochowska w kwocie 500 000 zł na okres 15 grudnia 2009 do końca grudnia 2018 z uwzględnieniem 12 miesięcznego okresu karencji w spłacie kapitału Pozostałe warunki realizacji zamówienia jak w części ogólnej.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2018.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.