główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 96/2012

Zarządzenie Nr  96 /2012

  Wójta Gminy Mykanów

  z dnia 03.12.2012

 

 

  w sprawie wypłacenia odszkodowania za grunt zajęty

  pod drogę gminną.

 

  Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj.Dz. U. z 2001 r  Nr 142, poz.1591 z późn. zm./,  art.98. ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami/ tj.Dz.U. z 2010 r Nr 102, poz. 651 z późn. zm/

Wójt Gminy zarządza:

§ 1

 

Zgodnie z protokołem  uzgodnień  sporządzonym  w dniu 02 sierpnia 2012 roku wypłacić na rzecz  Państwa Mariana i Adeli  małż. Zimnoch  odszkodowanie z tytułu przejęcia na rzecz Gminy gruntu położonego  w miejscowości Wierzchowisko  oznaczonego według ewidencji gruntów  jako działki nr,nr: 271/39,321/5, 321/12  km 6  o łącznej powierzchni  0.2496 ha  wydzielonego na podstawie  ostatecznej decyzji Wójta Gminy Mykanów Nr GNR.7430-1/32/2008 z dnia 27 czerwca 2008 roku przeznaczonego pod  drogę gminą.  

 

  § 2

 

Zgodnie z  protokołem uzgodnień  ustalono odszkodowanie w kwocie  333.565,00 zł / słownie: trzysta trzydzieści  trzy tysiące  pięćset sześćdziesiąt pięć złotych/ które należy wypłacić w II transzach:

-  I transza  w wysokości 100.000,00 zł  / słownie: sto tysięcy złotych/  zostanie wypłacona  w terminie  do 31 grudnia  2012 roku, w przypadku braku środków finansowych najpóźniej  do dnia 28 lutego 2013 roku

-  II  transza  w wysokości 233.565,00 zł / słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące  pięćset sześćdziesiąt  pięć złotych/ w terminie do  31 grudnia 2013 roku, w przypadku gdy kwota 233.565,00 nie zostanie wypłacona do 31 grudnia 2013 roku, właściciel otrzyma za cały  rok 2013 i ewentualnie pozostały okres ustawowe odsetki wraz z odsetkami rewaloryzacyjnymi.

 

§  3

 

Ustalone odszkodowanie  przekazać na  wskazany  w protokole  rachunek bankowy.

 

Krzysztof Smela

Wójt Gminy Mykanów