główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 104/2012 Wójta Gminy Mykanów z dnia 20.12.2012

Zarządzenie Nr  104  /2012 

Wójta Gminy Mykanów

z dnia  20.12.2012

 

 

W sprawie nabycia nieruchomości

 

   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  / tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./

w związku z art 24 ust. 2, art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o  gospodarce nieruchomościami / tj Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, Uchwały  Rady Gminy Mykanów Nr  117/XI/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy  niż 3 lata,

Wójt Gminy Zarządza:

  § 1

 

Nabyć w drodze umowy kupna  nieruchomości gruntowe położone w miejscowości Kuźnica Kiedrzyńska  gm. Mykanów oznaczone w ewidencji gruntów i budynków  numerami działek: 23/1, 23/2  km. 2 o łącznej  powierzchni   0, 2832 ha  opisane w Księdze Wieczystej nr CZ1C/00061494/6 stanowiące własność  Państwa Małgorzaty i Ireneusza  małż.  Gondro.

 

     § 2

 

Cena nabycia  wynosi  45.000,00 / słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych/ zgodnie z protokołem uzgodnień  sporządzonym w dniu  04 lipca 2012 roku.

 

  § 3

 

Zgodnie z protokołem  uzgodnień ustaloną kwotę należy wypłacić w dwóch transzach

- pierwsza  transza w wysokości 17.000 zł  zostanie wypłacona 31 grudnia 

  2012 roku

- druga transza w wysokości  28.000 zł zostanie wypłacona do dnia 31 marca

  2013 roku

§ 4

 

Ustaloną cenę nabycia przekazać na wskazany rachunek bankowy.

 

 

 

 

  § 5

 

Nabywane nieruchomości przeznaczone będą  na powiększenie i zagospodarowanie zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

  §6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

 

Wójt Gminy Mykanów 

Krzysztof Smela